Sap que són les SOCIMI? Són societats anònimes cotitzades d'inversió en el mercat immobiliari (SOCIMI)

Les societats anònimes cotitzades d'inversió en el mercat immobiliari, tenen la possibilitat de gaudir d'un règim tributari especial, tant per la pròpia entitat com per als seus socis inversors, amb l'objecte atreure els capitals cap a aquestes empreses. Hi ha uns requisits a complir per les mateixes, de manera que es garanteixi que la seva activitat reverteix de manera real en la millora de les condicions del mercat immobiliari, justificant així el tractament tributari especial que se'ls ofereix.

Es resumeixen a continuació les principals característiques de les SOCIMI(1):

RÈGIM FISCAL PER ALS SOCIS:

 • Les SOCIMI estan obligades a distribuir dividends sobre:
 • Almenys el 90 dels beneficis que no procedeixin de la venda d'immobles.
 • Almenys el 50 dels beneficis derivats de la venda d'immobles.
 • Els dividends no estan sotmesos a retenció.
 • Socis persones físiques (subjectes a IRPF):
 • Els dividends estan exempts de tributació. També per a no residents, excepte països sense intercanvi d'informació (? Paradisos fiscals).
 • També estaran exempts els guanys patrimonials (amb certs límits).
 • Socis entitats (subjectes l'impost sobre societats):
 • Imputació dels dividends elevats al brut (multiplicar per 1,2195122)
 • I deducció de la quota de l'18% (o tipus de gravamen si és inferior) dels dividends imputats.
 • El mateix tractament reben les rendes derivades de la transmissió d'aquest tipus d'entitats, per la part de la plusvàlua que correspongui als beneficis no distribuïts que estarien subjectes al tipus especial de gravamen del 18%.

RÈGIM FISCAL PER LA SOCIETAT:

 • És opcional. S'exigeix ​​comunicació específica.
 • Exempció del 20% de les rendes derivades del lloguer d'habitatges
 • Liquidació sobre la part de la base imposable igual al percentatge de dividends distribuïts sobre el benefici.
 • Tipus de gravamen per a rendes derivades de les activitats pròpies de les SOCIMI = 18%.

REQUISITS:

 • Societats Anònimes admeses a cotització (a Espanya oa la Unió Europea) i subjectes, per tant, als controls que determinen la Llei de Societats Anònimes i la Llei del Mercat de Valors.
 • Tindran com a activitat la promoció d'immobles urbans per al seu arrendament. Se'ls exigeix ​​uns percentatges mínims d'inversió en immobles, que s'han d'oferir a lloguer durant, almenys, 3 anys (7 anys si la pròpia societat ha realitzat la seva promoció).
 • Tenir en propietat un mínim de 3 immobles, sense que cap representi més del 40% de l'actiu.
 • Els seus rendes hauran de provenir de l'arrendament d'immobles, com a mínim en un 80%, el que limita el desenvolupament d'un altre tipus d'activitats.
 • Capital social mínim de 15 milions d'Euros.
 • Finançament aliè màxima del 70% de l'actiu.
 • Requisits formals: comptabilització individualitzada per immoble, inclusió de l'expressió SOCIMI en la raó social, sol·licitud d'alta en el règim fiscal especial, informació específica en La Memòria de Comptes Anuals, Comunicació als socis del règim fiscal aplicable

(1) Atès el caràcter divulgatiu d'aquest text, només s'han exposat els aspectes genèrics de la regulació de les SOCIMI i el seu règim tributari. Per a una anàlisi més detallada o per a qualsevol consulta, no dubti en posar-se en contacte amb nosaltres.


Sobre l'autor:

Inés Gros Economista DiG Advocats

Inés Gros

DiG Advocats

Linkedin