El passat 11 de Maig de 2.017 el Tribunal Constitucional va dictaminar (amb efectes per a tot el territori nacional a què resulta d'aplicació la Llei d'Hisendes Locals) que la coneguda com plusvàlua municipal era plenament ajustada a dret, però allò que no es considerava adequat a la Constitució Espanyola era que, en determinats supòsits, hauria de tributar-se per aquest impost quan no es donaven les condicions per a això. L'inici de l'termini de demanda d' reclamació patrimonial es computa des de la publiación de la sentència al BOE.

El Tribunal Constitucional entenia que si no s'havia obtingut benefici econòmic en transmetre un immoble no procedia aplicar plusvàlua alguna.

Les possibles demandes de reclamació patrimonial contra els ajuntaments necessitaven que, amb caràcter previ, es publiqués aquesta Sentència en el Butlletí Oficial de l'Estat.

Doncs bé, amb data 15 de Juny de 2.017se ha publicat al BOE la Sentència 59 / 2017 de 11 de Maig de 2.017 que declara la inconstitucionalitat de determinats articles de la Llei d'Hisendes Locals en relació a l'assumpció de la plusvàlua municipal en aquells supòsits en els quals no es generi benefici real per al venedor.

En conseqüència, és des d'aquesta data de publicació a partir de la qual (sempre que es compleixin els requisits legals per a això) es podrà interposar la demanda de reclamació Patrimonial contra l'Ajuntament si s'ha satisfet l'impost de plusvàlua en contra del criteri adoptat per part del Tribunal Constitucional.

El termini per presentar la Demanda d' reclamació Patrimonial és d'un any des de la data de publicació en el BOE (15 / 06 / 17).

En qualsevol cas hem de recordar que, per al supòsit que no s'hagi efectuat en cap moment la reclamació a l'Administració per a la devolució de la plusvàlua satisfeta a través de la Autoliquidació, ha de sol·licitar-se la devolució d'ingressos indeguts en el període màxim de quatre anys des del pagament de la plusvàlua.

En conclusió, la Demanda d' responsabilitat Patrimonial és la instància última a utilitzar després d'esgotar les previstes legalment.


Sobre l'autor:

Daniel Vigo, dig advocats

Daniel Vigo

DiG Advocats