Ara ja es pot reclamar un deute davant de notari:

A partir de l'23 de Juliol de 2.015, entra en vigor La Llei 15 / 2015 sobre la jurisdicció voluntària, que preveu la possibilitat de reclamar un deute dinerària a través del notari, sense haver d'acudir inicialment als tribunals de justícia.

Efectuat el requeriment notarial, si el deutor no liquida el deute en el termini de vint dies des que se li notifica, el notari tancarà l'acta notarial i quedarà oberta la via judicial, podent-se tramitar directament com a demanda executiva.

És a dir, es dóna la possibilitat d'evitar la reclamació judicial mitjançant el procediment monitori, amb el consegüent estalvi de temps.


Sobre l'autor:

Daniel Vigo advocat de dig advocats

Daniel Vigo

DiG Advocats

Linkedin