Amortització no deduïble:

Amb efectes per als exercicis iniciats en els anys 2013 i 2014 la Llei sobre l'Impost de Societats, establia una limitació a la deducció de les amortitzacions a la base imposable de l'impost per a aquelles entitats que no fossin considerades empresa de reduïda dimensió (bàsicament que la xifra de negoci de l'any anterior hagués estat superior a 10 milions d'euros):

Durant els dos anys esmentats, amb caràcter general, només ha estat deduïble l'70% de l'amortització comptable que fos fiscalment deduïble, dels elements de l'immobilitzat material, intangible i inversions immobiliàries.

L'import de les amortitzacions que no van ser fiscalment deduïdes en els períodes impositius iniciats dins dels anys 2013 i 2014 per aplicació de l'esmentat límit es pot deduir:

  1. De forma lineal durant un termini de 10 anys o opcionalment.
  2. Durant la vida útil de l'element patrimonial, a partir del primer exercici que s'iniciï dins de l'any 2015.

L'opció escollida, que vincula fins a la deducció de la totalitat de l'import no deduït, es materialitzarà en la declaració amortizacion no deducibldel primer exercici iniciat en 2015. La deducció es realitza mitjançant ajustos negatius al resultat comptable dels exercicis 2015 i següents per determinar la base imposable.

És convenient preparar els ajustos fiscals per als anys 2015 i següents corresponents a les amortitzacions no deduïdes en 2013 i 2014 ja que el seu efecte, reducció de la base imposable, es podrà incorporar als pagaments fraccionats que es realitzin ja durant l'any 2015.

Recordem, finalment, que a partir de l'1-1-2016 les entitats que integrin en la seva base imposable amortitzacions no deduïbles en 2.013 i 2.014 tindran dret a una deducció de la quota de l'5% (en 2.015 del 2%) de l'import integrat .


Sobre l'autor:

Xavier Vals DiG Advocats barcelona fiscal

Xavier Vals

DiG Advocats

Linkedin