Sentència sobre les cases fantasma

Una recent Sentència de l'Audiència Provincial de València ha recordat i refermat la responsabilitat de les entitats financeres en els comptes, titularitat de constructor, s'ingressen els pagaments anticipats efectuats pels compradors de futures construccions, en el cas que aquestes NO s'hagin dut a terme (cases fantasma) I hagin de reintegrar-se a l'comprador les quantitats anticipades per aquest satisfetes.

Considera la Sentència, fent ús i actualitzant la jurisprudència ja existent, que precisament perquè l'entitat bancària va saber o va haver de saber que els compradors estaven ingressant quantitats a compte del preu dels habitatges de la promoció, tenia l'obligació legal d'exigir al constructor la obertura d'un compte especial i separada, degudament garantida, per no haver-ho fet va incórrer, encara que no hi hagi aval, en la responsabilitat específica que estableix l'art. 1-2º de la Llei 57 / 1968.

Aquesta normativa imposa a les entitats bancàries, sota la seva responsabilitat, exigir als constructors l'obertura de comptes especials per dipositar les quantitats anticipades pagades pels compradors, i només disponibles per a atendre els costos de la construcció.

La manca d'exigència d'aquesta garantia i de vigilància de l'entitat bancària per al seu compliment és el que determina la seva obligació de respondre davant els compradors de la devolució de les quantitats lliurades anticipadament si la construcció finalment no es porta a terme i encara que no hagués aval bancari.


Sobre l'autor:

Advocat Patrimoni a Barcelona

Francesc Fortuny

DiG Advocats

Linkedin