Divendres passat dia 10 de juliol, el govern va aprovar les anunciades mesures urgents que comporten una reducció de les retencions de l'IRPF que s'apliquen als diferents rendiments percebuts pels contribuents en el 2015.

retencions IRPF

Retencions a practicar als rendiments i imports que s'abonin a partir 12 de juliol de 2015:

IRPF Tipus aplicables des del 12 de Juliol de 2015

Resum:

rendiment Treball

Treballadors per compte d'altri ................................. segons taules (veure Quadre I més avall)

Cursos, conferències, seminaris ................... ................ .................. .. ... 19,5%

activitats Professionals............................................................... ..15%

Rendiment capital mobiliari............................ ........................... .19,5%

Rendiment capital immobiliari ............................ ....... ................ 19,5%

guanys patrimonials.............................................. .... ....... ....... 19,5%

explicació

1.-Rendiments de Treball:

Retribucions per treballs per compte d'altri.

 • Es redueixen en mig punt els tres primers trams de l'escala, i en un punt en els dos últims marginals.
 • Aplicable als rendiments que es paguin a partir del dia 12 de juliol de 2105.

Aquesta modificació de l'escala comporta la necessitat de realitzar una regularització del càlcul de retencions per les retribucions percebudes des de l'inici de l'any.

Això no obstant, el pagador, podrà optar per procedir a aquesta regularització bé en les retribucions del mes de juliol o en les que es paguin a partir de l'1 d'agost de 2015.

quadre I

base imposable IRPF Tipus a aplicar
Desde fins abans 2015 ara 2015 2016
0 12.450 20% 19'5% 19%
12.450 20.200 25% 24,50% 24%
20.200 35.200 31% 30,50% 30%
35.200 60.000 39% 38% 37%
Més de 60.000 47% 46% 45%

Rendiments del treball derivats d'impartir cursos, conferències ...

 • Es redueix al 15% (abans 19%) la retenció a aplicar a aquest tipus de rendiments que s'abonin a partir del dia 12 de juliol de 2015.

Retribució administradors.

 • Es mantenen invariables al 37% i al 19%, segons els casos, el tipus de retenció a aplicar a aquest tipus de rendiments que s'abonin a partir del dia 12 de juliol de 2015.

2.- Rendiments activitats professionals

 • Es redueix al 15% (abans 19%) la retenció a aplicar a aquest tipus de rendiments que s'abonin a partir del dia 12 de juliol de 2015.

3.- Rendiments capital mobiliari

 • S'aplicarà la retenció del 19,5% (abans 20%) quan el naixement de l'obligació de retenir es produeixi amb posterioritat a 12 de juliol de 2015.

Exemples:

Interessos per préstecs, dipòsits, ...

Propietat intel·lectual o industrial.

Arrendament i subarrendament de béns mobles.

Dividends.

Pla Estalvi llarg termini (en determinats supòsits).

Operacions de capitalització, assegurances de vida, invalidesa i imposició de capitals.

4.- Rendiments capital immobiliari

 • S'aplicarà la retenció del 19,5% (abans 20%) quan el naixement de l'obligació de retenir es produeixi amb posterioritat a 12 de juliol de 2015.

Exemples:

Arrendament i subarrendament de béns immobles urbans.

5.- Guanys Patrimonials

 • S'aplicarà la retenció del 19,5% (abans 20%) quan el naixement de l'obligació de retenir es produeixi amb posterioritat a 12 de juliol de 2015.

Exemples:

 • Venda d'accions en Fons d'Inversió, SICAV, ...
 • Venda drets de subscripció d'accions.
 • Obtenció de Premis conseqüència participació en concursos, rifes o combinacions aleatòries.

Sobre l'autor:

advocat fiscal a barcelona

Albert Pujol

DiG Advocats

es.linkedin.com/in/pujolalbert