La retenció de tots aquells rendiments que s'abonin a partir del dia 1 de gener de IRPF 2016 ha patit una lleu reducció, quedant les més comuns en els següents percentatges:

capital immobiliari
Arrendament de béns immobles 19%
capital mobiliari
Cessió a tercers de capitals propis 19%
Arrendament de béns mobles 19%
Activitats Professionals (p. Ex. Advocats)
Amb caràcter general 15%
Professionals de nou inici (l'any d'inici i en els dos següents) 7%
Consellers i administradors
Xifra de negocis últim exercici superior a 100.000 euros 35%
Xifra de negocis últim exercici inferior a 100.000 euros 19%
altres Rendes
Cursos, conferències i seminaris 15%
Transmissió d'accions i participacions en institucions d'inversió col·lectiva 19%
Cessió de drets d'imatge 19%
Activitats empresarials en estimació objectiva 1%
Activitats agrícoles, ramaderes i forestals en general 2%
Règim especial treballadors desplaçats a territori espanyol fins 600.000 euros 24%
Règim especial treballadors desplaçats a territori espanyol més de 600.000 euros 45%

Podeu consultar la taula detallada, amb tots els tipus de rendiments IPRF 2016, En aquest enllaç.

Així mateix, per als Rendiments del Treball pot realitzar-se el càlcul de la retenció en el següent enllaç.


Sobre l'autor:

Assessor Fiscal a Barcelona

Raül Roca

DiG Advocats

Linkedin