A partir d'2016 la nova Llei de l' Impost sobre Societats incorpora dues eines per reduir la quota fiscal de l'impost:

En primer lloc la reserva de capitalització, que és aplicable pràcticament a totes les societats i consisteix en una reducció a la base imposable de l'10% de l'increment dels seus fons propis (excloent operacions societàries), si es compleixen els següents requisits:

  • L'increment dels fons propis es mantingui durant 5 anys.
  • Es doti una reserva indisponible per 5 anys per l'import de la reducció.

Aquesta reducció no podrà superar el 10% de la base imposable positiva prèvia a la compensació de bases imposables negatives. Si la base imposable de l'any és insuficient la reducció es podrà aplicar en els dos anys següents.

Aquesta reducció no es pot aplicar als pagaments fraccionats, atès que no s'ha tancat l'exercici que determina l'increment dels fons propis.

En segon lloc la reserva d'anivellament de bases imposables negatives, que suposa una reducció de la base imposable de l'any (després d'haver aplicat, si escau, la reserva de capitalització) de fins a un 10% del seu import, sempre que es constitueixi una reserva indisponible, i amb el límit màxim de 1 M €.

Si no es produeixen bases imposables negatives en els cinc anys següents la societat d'afegir a la seva base imposable la referida reserva.

Aquest règim és d'aplicació per a les entitats l'import net de la xifra de negocis del període impositiu immediat anterior sigui inferior a 10 M de € i que tributin al tipus general de l'impost del 25%.

Amb l'aplicació de les dues reserves, una entitat de reduïda dimensió que tributi a un tipus nominal del 25% veurà reduïda la seva tributació en l'impost sobre societats a un tipus efectiu del 20,25%.


Sobre l'autor:

Xavier Vals DiG Advocats barcelona fiscal

Xavier Vals

DiG Advocats

Linkedin