El règim especial IVA, Presenta dues opcions pel que fa a grups d'entitats:

  • Contingut bàsic: es compensen entre si els resultats de les liquidacions de cada període entre les diferents entitats del grup.
  • Contingut ampliat: a més de la compensació dels saldos de les liquidacions, inclou regles específiques per a les operacions intragrup. L'opció per aquest model requereix un acord adoptat per aquelles entitats del grup que desitgen aplicar el règim especial. L'opció no afecta la resta d'entitats del grup que no optin per aquest règim especial IVA.

Els acords d'opció pel règim especial IVA (REGE) s'han d'adoptar pels òrgans d'administració de les entitats del grup que desitgen aplicar el règim especial abans de l'inici de l'exercici en què hagi de resultar aplicable.

L'opció té una validesa de 3 anys, llevat que deixin de concórrer els requisits perquè aquest règim sigui aplicable, i es prorroga de manera automàtica i indefinida, llevat que es renunciï a la seva aplicació, o bé no es compleixin els requisits exigits.

Models d'autoliquidació en el regim especial IVA

Model 322: Grup d'entitats. Model individual. Es presenta per les entitats que formen part del grup d'entitats, sense que faci ingrés ni sol·licitud de compensació o devolució.

model 353: Grup d'entitats. Model agregat. Es presenta per l'entitat dominant del grup, incloent-hi el resultat de les liquidacions individuals de les entitats pertanyents a aquest.

Pel que fa al termini de presentació dels models 322 i 353, així com, si és el cas, l'ingrés de la quantitat resultant del model 353, s'efectuen en els 30 primers dies naturals, o fins a l'últim dia del mes de febrer al cas de la liquidació correspongui al mes de gener. El procediment ordinari de domiciliació de pagament de liquidacions resulta aplicable al model 353 (des del 1 fins al 25, excepte en la liquidació del mes de gener el termini és del 1 al 23 de febrer).

En l'autoliquidació agregada del grup només s'integren els saldos individuals, no consignant les quotes meritades ni les suportades per cada entitat integrant del grup.

Els subjectes passius acollits al règim especial IVA estan obligats a portar els llibres registre de l'IVA a la Seu electrònica de la AEAT, De manera que queden exclosos de presentar el model 390.

Resulta aplicable el sistema especial de devolucions en cada període de liquidació respecte de les autoliquidacions agregades del grup. A aquest efecte, l'entitat dominant haurà de sol·licitar la inscripció en el Registre de devolució mensual.

Exemple règim especial IVA:

La societat X posseeix el 70% del capital de la societat I. El dia 15 de febrer de l'any N, cada societat presenta la seva liquidació individual (model 322) corresponent al mes de gener, quedant en suspens tant l'ingrés del deute tributari com la devolució / compensació que correspongui, amb el següent desglossament:

règim especial IVA

La societat X presentar la liquidació mensual agregada del grup (model 353), Abans del dia 28 de febrer, en la qual reflectirà els resultats anteriors, de la següent manera:

règim especial IVA

Contingut ampliat del règim especial IVA

Per aplicar el contingut ampliat és obligatori estar prèviament en el bàsic i que la societat dominant opti per ell mitjançant la presentació del model 039, Durant el mes de desembre anterior a l'inici de l'any en què hagi de tenir efecte. L'opció té una validesa mínima d'un any, i s'entén prorrogada, excepte renúncia. Aquesta renúncia no impedirà que el grup segueixi aplicant el REGE-general.

L'opció pel règim especial IVA-ampliat involucra a totes les entitats del grup que apliquen el contingut general.

Base imposable de les operacions intragrup

La base imposable d'una operació intragrup és el cost dels béns i serveis per l'adquisició dels hagi suportat l'IVA l'entitat que realitza l'operació, i que hagin estat utilitzats en la realització de l'operació intragrup. En el cas de béns d'inversió utilitzats en la realització d'operacions intragrup, la imputació del seu cost s'ha d'efectuar dins del període de regularització que preveu la LIVA (cinc anys en general i deu anys en el cas de béns immobles).

Les operacions intragrup que es realitzin entre entitats que apliquin el règim especial IVA-ampliat han de documentar en factura en què constarà la base imposable calculada i la que resultaria de l'aplicació de les regles generals de l'IVA. Aquestes factures s'han d'expedir en una sèrie especial i consignar per separat en el llibre registre de factures expedides.

La determinació de la base imposable, s'ha de justificar en un sistema d'informació de costos que ha de dur l'entitat dominant i que ha de referir-se a totes les entitats del grup que apliqui el règim especial IVA-ampliat.

Exemple de càlcul de la base imposable

Les societats X, Y i Z compleixen els requisits per aplicar el REGE s'han exercitat l'opció del contingut ampliat del REGE. X presta serveis a I ja Z a l'any N. El cost d'aquests serveis per a X, així com la seva imputació a cadascuna de les entitats del grup, és el següent:

règim especial iva

(A) L'equip de transport va tenir en l'any N un cost d'adquisició de 100.000, s'utilitza en els serveis prestats per X i el seu grau d'utilització per a cadascuna de les entitats del grup s'estima en un 30%. La imputació del seu cost es periodificarà en cinc anys.

Es imputar al cost: (30% 100.000) / 5 = 6.000.

(B) L'immoble va tenir en l'any N-2 un cost d'adquisició de 500.000, s'utilitza en els serveis prestats per X i el seu grau d'utilització per a cadascuna de les entitats del grup s'estima en un 20%. La imputació del seu cost es periodificarà en vuit anys.

Es imputar al cost: (20% 500.000) / 8 = 12.500.

A) La base imposable de l'operació realitzada per X per I serà de 20.000 + 6.000 + 12.500 = 38.500, amb una quota d'IVA de 8.085.

B) La base imposable de l'operació realitzada per X per Z serà de 30.000 + 6.000 + 12.500 = 48.500, amb una quota d'IVA de 10.185.

En els dos casos no s'inclouen els costos de personal ni les despeses financeres, ja que són conceptes pels quals X no suporta IVA.

Sistema d'informació d'operacions intragrup

L'empresa dominant ha de portar un sistema d'informació referit a totes les entitats del grup en règim especial IVA- ampliat i el contingut ha d'incloure:

a) La descripció dels béns i serveis utilitzats en la realització de les operacions intragrup i pels quals s'hagi suportat l'IVA.

b) L'import de la base imposable i de les quotes suportades per aquests béns o serveis, conservant els justificants corresponents.

c) L'import de les quotes deduïdes per aquests béns o serveis. En el cas dels béns d'inversió, s'ha de consignar l'import de les regularitzacions practicades i l'inici de la seva utilització efectiva.

d) Els criteris utilitzats per a la imputació del cost dels béns i serveis a la base imposable de les operacions intragrup i fins a la seva aplicació final a les operacions amb destinació fora del grup. Aquests criteris s'han d'especificar en una memòria i s'han de quantificar tenint en compte la utilització real dels béns i serveis en aquestes operacions.

Aquest sistema d'informació, incloent-hi els documents justificatius, s'ha de conservar per l'entitat dominant durant el termini de prescripció de l'impost.


Sobre l'autor:

Xavier Vals DiG Advocats barcelona fiscal

Xavier Vals

DiG Advocats

Linkedin