Les operacions vinculades efectuades entre persones o entitats vinculades es valoraran pel seu valor normal de mercat.

S'entén per valor normal de mercat aquell que s'hauria acordat per persones o entitats independents en condicions de lliure competència.

Adopció codi de conducta UE sobre obligacions de documentació:

  • Masterfile i obligació del grup al qual pertanyi el subjecte passiu.
  • Concepte del grup: no comprèn tots els supòsits de vinculació.
  • Documentació específica per a cada país à obligació del subjecte passiu

Principi General: exigència per a totes les operacions vinculades, Amb independència dels supòsits de vinculació o de que es tracti d'operacions internacionals o operacions interiors.


Sobre l'autor:

advocat fiscal a barcelona

Albert Pujol

DiG Advocats

Linkedin