Ja és possible, des d'aquest dilluns, 3 d'abril, per a les parelles estables o, també anomenades, parelles de fet, inscriure en el Registre parelles de fet o parelles estables de Catalunya. La inscripció en aquest Registre és voluntària i gratuïta i acredita l'existència de la parella de fet o parella estable que, en molts aspectes de la legislació, es troba equiparada al matrimoni.

A Catalunya, fins ara, tan sols un nombre reduït de municipis comptaven amb un registre que permetia inscriure a les parelles de fet, però, pel que fa a les que estaven empadronades en municipis on no existia un registre d'aquestes característiques, l'única possibilitat que tenien per constituir-se com a parella estable o parella de fet era anar a un notari per atorgar la corresponent escriptura pública.

Ja es troba operatiu un registre comú per a tot Catalunya, que neix amb la voluntat de concentrar tota la informació de parelles estables, amb independència del seu lloc de residència.

A més de les persones que s'inscriguin directament, el Registre parelles de fet, també incorporarà la informació sobre les parelles estables inscrites fins a la data en els registres municipals i les constituïdes davant de notari. En aquest últim cas, els notaris han de comunicar al registre únic les parelles estables que tramitin. Amb un registre únic, serà impossible que una persona s'inscrigui dues vegades amb parelles diferents sense que s'hagi inscrit l'extinció de la primera relació. En el Registre parelles de fet a més d'inscriure la parella de fet també es pot inscriure, si escau, la seva extinció. Per a la inscripció de la parella estable és necessari el consentiment de tots dos convivents però per inscriure la seva extinció ha prou amb la petició d'un d'ells.

Quan som parella de fet o parella estable?

La legislació ens indica que la parella estable o parella de fet és la formada per dues persones (homosexual o heterosexual), majors d'edat, que conviuen amb condicions equivalents a les d'un matrimoni, de forma ininterrompuda durant més de dos anys, que tenen un fill en comú o han formalitzat la seva relació en escriptura pública davant de notari.

Què és necessari per poder inscriure en aquest Registre parelles de fet?

És imprescindible complir, com a mínim, un dels següents supòsits:

a.- Que la convivència duri més de dos anys ininterromputs.

b.- Que la parella tingui un fill.

c.- Que la parella hagi formalitzat la seva relació davant un notari mitjançant escriptura pública.

Si la parella estable compleix un sol d'aquests supòsits, ja pot inscriure, de forma totalment gratuïta, i telemàtica o presencialment, al Registre de parelles estables de Catalunya.

Les parelles sense fills i amb una convivència inferior als dos anys també es poden inscriure en el registre, però abans han de constituir-se com parella estable davant notari. En canvi, quan la convivència és superior als dos anys i quan la parella ha tingut un fill, només cal un certificat d'empadronament o el llibre de família per poder-se inscriure al registre de constant referència.

¿En què ens pot "beneficiar" la inscripció en aquest Registre parelles de fet?

Per exemple, la inscripció en aquest Registre parelles de fet, és un dels requisits perquè les parelles estables o de fet tinguin dret i accedeixin amb més facilitat a la pensió de viduïtat, encara que no estiguin casades, sempre que compleixin els requisits establerts per la Llei de la Seguretat Social.

El Codi Civil de Catalunya i altres normes igualen els drets i les obligacions de les parelles estables o parelles de fet amb els dels matrimonis en relació amb les successions, els fills en comú, els reagrupaments familiars en cas d'estrangers i les compensacions econòmiques amb motiu del treball en cas de separació.

En els impostos, així com en la normativa de serveis i prestacions socials, que depenen de la Generalitat de Catalunya, la parella de fet es troba equiparada al matrimoni. No obstant això, en els impostos estatals no hi ha equiparació entre la parella de fet i el matrimoni. A tall d'exemple, la parella de fet no pot presentar declaració conjunta en l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (IRPF).

Per la seva banda, el dret a l'assistència sanitària es reconeix tant al cònjuge, en el cas de matrimoni, com a la parella de fet amb la qual convisqui el titular del dret, sempre que aquesta parella de fet es trobi inscrita oficialment.

Per a qualsevol dubte referent a això, quedem a la seva disposició.


Sobre l'autor:

advocada

Carmen López

DiG Advocats

Linkedin