Reglament General de Recaptació, que és i com funciona:

El passat dia 2 de setembre es va publicar al BOE el nou Reglament general de recaptació que presenta les següents novetats:

 • Pel que fa a l'extinció dels deutes es regula de forma detallada el pagament en efectiu, mitjançant efectes timbrats i en espècie.
 • En relació a l'ajornament i fraccionament del pagament s'inclouen regles d'inadmissió de les sol·licituds. Concretament no s'admetrà la sol·licitud d'ajornament i / o fraccionament del pagament:
 • Quan el deute hagi de ser declarat mitjançant autoliquidació, i aquesta última no hagi estat objecte de presentació amb anterioritat o conjuntament amb altres sol·licituds d'ajornament o fraccionament.
 • Quan l'autoliquidació hagi estat presentada havent-se iniciat amb anterioritat un procediment de comprovació o investigació que hagués quedat suspès per haver passat a jurisdicció competent o haver estat remès al Ministeri Fiscal.
 • La inadmissió de la sol·licitud implica que es tingui per no presentat l'ajornament i / o fraccionament.
 • Es regula la baixa provisional per insolvència, considerant fallits aquells obligats al pagament respecte dels quals s'ignori l'existència de béns o drets embargables, i seran crèdits incobrables aquells que no hagin pogut fer-se efectius en el procediment de constrenyiment per resultar fallits els obligats al pagament.
 • Pel que fa a la recaptació en període executiu, se suspendrà el procediment de constrenyiment en dos supòsits:
 • Com a conseqüència de la interposició d'un recurs o reclamació economicoadministrativa.
 • Quan l'interessat demostri l'existència d'error material, aritmètic o de fet en la determinació del deute, que aquesta ha estat ingressat, condonat, compensat, ajornat o suspès o que ha prescrit el dret a exigir el pagament.
 • En el procés de recaptació enfront dels successors, Mort l'obligat tributari, el procediment continuarà amb els seus hereus, i si és el cas, legataris, sense més constància que la mort i la notificació al successor del requeriment del pagament del deute i costes pendents del causant, el successor se subroga en la mateixa posició en què es trobava el causant. Les sancions tributàries no es transmetran als hereus i legataris de les persones físiques infractores.
 • Mentre l'herència jacent, el procediment de recaptació dels deutes pendents podrà dirigir-se o continuar contra els béns i drets de l'herència.
 • Dissolta una societat, entitat o fundació, el procediment de recaptació continuarà amb els seus socis, partícips o cotitulars o destinataris, que se subrogaran a aquests efectes en la mateixa posició que es trobava la societat, fundació o entitat en el moment de l'extinció de la personalitat jurídica. la LGT limita aquesta responsabilitat patrimonial dels socis, partícips o cotitulars, que quedaran obligats solidàriament fins al límit del valor de la quota de liquidació que correspongui.

Sobre l'autor:

Rosaura pes

Rosaura Pes Villanueva

DiG Advocats