La renegociació de les quotes a pagar derivades de la subscripció de contractes d'arrendament financer (renegociar el leasing) A l'efecte de rebaixar l'import mensual de les mateixes pot tenir uns efectes fiscals imprevisibles.

L'actual conjuntura econòmica, està motivant que les empreses tractin d'alleugerir en la mesura possible el imports dels pagaments mensuals, de manera que entre altres solucions, es planteja la possibilitat d'allargar la durada dels contractes d'arrendament financer lísing vigents als efectes de reduir l'import de la quota mensual.

Davant d'aquest tipus d'actuacions cal tenir molt en compte que els contractes de leasing gaudeixen d'un règim fiscal especial, Sempre que l'import anual de la part de les quotes de l'arrendament financer corresponent a la recuperació del cost del bé romangui igual o tingui un caràcter creixent al llarg del període contractual, requisit que es podria incomplir en cas de renegociar el leasing de les condicions inicials del contracte, amb les considerables repercussions fiscals que la pèrdua del règim fiscal especial comportaria: devolució imports beneficis fiscals aplicats (impostos diferits), més interessos de demora.


Sobre l'autor:

advocat fiscal a barcelona

Albert Pujol

DiG Advocats

Linkedin