A continuació els detallem alguns consells en matèria fiscal que s'apliquen en la declaració de la renda 2015.

Integració i compensació de renda 2015:

La possibilitat de compensar, encara que limitadament, els rendiments del capital mobiliari amb els guanys i pèrdues patrimonials, fa necessari un plantejament sobre l'eventualitat "aflorar" plusvàlues (positives o negatives) i rendiments (positius o negatius)

Aportació plans de pensions:

2015 és el primer any que l'aportació màxima ha baixat a 8.000 euros per a tots els contribuents, sense distinció d'edat de l'aportant. El límit segueix sent el 30% de la suma de rendiments del treball i activitats econòmiques.

L'import màxim de les aportacions a favor del cònjuge amb rendiments del treball o activitats econòmiques inferiors a 8.000 euros, s'ha elevat a 2.500 euros.

Continuen vigents les aportacions d'imports de fins a 24.250 euros efectuats per minusvàlids oa favor dels mateixos.

Deducció habitatge habitual:

Únicament en les adquisicions anteriors a 01 de gener de 2013, possibilitat d'efectuar amortitzacions anticipades (préstecs hipotecaris) fins arribar a l'import màxim de 9.040 euros per declarant.

Deducció per inversió en "start ups":

Possibilitat de deduir el 20% de la quota en els casos en què s'hagi invertit en el capital (accions o participacions) d'empreses de nova o recent creació, tot això amb una base màxima de deducció de 50.000 euros.

Nova deducció en activitats econòmiques:

Deducció en la quota de l'5% de l'import del rendiment net reinvertit en l'adquisició d'elements nous de l'immobilitzat material o inversions immobiliàries.

Reducció de tipus en 2016:

En el cas de rendes de l'estalvi hi haurà una baixada de 0,5 punts percentuals en els trams de l'escala. Possibilitat de diferir fins l'any vinent els rendiments d'aquesta naturalesa.


Sobre l'autor:

Francisco Vinaches soci DiG Advocats Barcelona

Francisco J. Vinaches

DiG Advocats

Linkedin