A continuació els detallem les principals novetats en matèria fiscal, que s'apliquen en la declaració de la renda 2016.

Reducció de tipus:

Els tipus aplicables a la Base General es redueixen mig punt els tres primer i un punt els dos últims quedant situats entre el 19,5% per a rendes de fins a 12.450 € i el 46% (ull aquí pot haver diferències en funció de la comunitat autònoma), per a rendes per sobre dels 60.000 €.

Per a la Base de l'Estalvi, es redueixen també mig punt els trams, a l'19,50%, 21,50% i 23,50%, aquest últim per a rendes superiors a 50.000 €.

Mínim personal, familiar i discapacitat:

Aquí també es produeix una millora notable. El mínim per contribuent augmenta gairebé 400 €, fins als 5.550 € i els mínims aplicables als dos primers descendents també augmenten significativament fins als 2.400 € i 2.700 € respectivament.

El mínim per ascendents augmenta en 232 €, fins 1.150 € per a majors de 65 anys i un addicional de 1.400 € per als majors de 75 anys.

En matèria de discapacitat també hi ha un augment considerable, els tres trams de discapacitat tenen augment que va des de gairebé 700 € el primer (3.000 €), fins a prop de 2.650 € l'últim (12.000 €).

Nous impostos "negatius":

Minoració de la quota de 1.200 € per família nombrosa de categoria general, el doble si és especial.

Minoració també de 1.200 € per cada descendent amb discapacitat i el mateix import si es tracta d'un ascendent.

El caràcter d'impost "negatiu", ho és perquè permet al seu cobrament en absència de quota i en cas que no s'hagi sol·licitat el pagament anticipat.

Milloren els percentatges de deducció per donatius:

Els primers 150 € de donació tenen una deducció del 50%, l'excés s'aplicarà una de 27,5% que s'augmentarà fins al 32,55% si durant els 2 anys anteriors s'han realitzat a la mateixa entitat donacions d'igual o superior import.

Rendes irregulars:

En els tres tipus de rendiments (treball, capital mobiliari i immobiliari), es passa d'una reducció del 40% a una del 30% i es mantenen els 300.000 € com a base de la reducció.

Lloguer immobles:

Es podrà aplicar una única reducció del 60% (abans hi havia una altra del 100%) del rendiment net positiu si el lloguer és d'habitatges.

dividends:

Se suprimeix l'exempció dels primers 1.500 €.

Guanys i pèrdues patrimonials:

Els coeficients d'abatiment encara "subsisteixen" malgrat les diferents reformes per eliminar-los definitivament. Aquesta última reforma els autoritza aplicar als guanys que es produeixin per vendes de fins 400.000 €, la resta de guanys produïts per vendes superiors a aquesta xifra no es podran "abatre".

Nou supòsit d'exclusió de tributar als guanys produïdes per les vendes de qualsevol tipus de bé per contribuents majors de 65 anys sempre que l'import de la venda es destini a constituir una renda vitalícia a favor seu i amb un límit d'aportació de 240.000 €


Sobre l'autor:

Francisco Vinaches soci DiG Advocats Barcelona

Francisco J. Vinaches

DiG Advocats

Linkedin