Sobre els plans de pensions, quin són les principals deduccions?

Aportacions Plans Pensions: Per la declaració de la Renda 2018 el límit fiscal conjunt de reducció per a totes les aportacions realitzades en un any per als diferents plans de pensions és la menor de:

 • 30% suma rendiments net treball i d'activitats econòmiques
 • 8.000 € amb independència de l'edat del partícip.

A més de les reduccions realitzades amb els límits anteriors, els contribuents poden aplicar-se, amb els límits establerts, les aportacions a sistemes de previsió social realitzades a favor de cònjuges amb rendes inferiors a 8.000 € anuals, o de persones amb discapacitat amb les que es tingui relació de parentiu fins a cert grau.

¿Com tributa el rescat d'un pla pensions per part d'una persona jubilada?

Els plans de pensions i altres sistemes de previsió social poden ser rescatats bé d'una sola vegada, rescatant tot el capital, bé en diversos anys en forma de renda.

En el supòsit de rescat en forma de capital, es podrà aplicar una reducció del 40% a la part de la prestació que correspongui a aportacions realitzades abans del 31 / 12 / 2006.

Aquesta reducció és aplicable a tots els plans de pensions que es rescatin en aquest mateix primer any. Així doncs, els plans de pensions que es rescatin, encara que sigui en forma de capital en els anys successius, no es podran beneficiar d'aquesta reducció.

En cas de tenir dubtes sobre aquestes deduccions pots posar-se en contacte amb nosaltres a través del següent enlace--} Posar-se en contacte amb un advocat especialista en Renda 2018

RENDA 2018:

¿Quina és la deducció per despeses de guarderia?

Des del 1 de gener de 2018 s'incrementa en 1.000 € addicionals la deducció per maternitat quan el contribuent que tingui dret a aquesta pagui despeses de custòdia en llar d'infants o centres d'educació infantil autoritzats per fill menor de tres anys, amb la limitació de les cotitzacions o quotes totals a la Seguretat Social i mutualitats meritades en cada període impositiu amb posterioritat al naixement o adopció.

Requisits:

 • Els necessaris per a aplicar la deducció per maternitat
 • Siguin despeses pagades a guarderies i centres d'educació infantil autoritzats.
 • Consisteixin en la inscripció i matrícula, l'assistència en horari general o ampliat i l'alimentació.

No es podrà sol·licitar l'abonament anticipat.

¿Quina és la deducció per donacions a fundacions de col·legis concertats?

En els últims mesos l'Agència tributària ha posat el seu punt de mira l'aplicació de la deducció per aquest tipus de donacions, en entendre que aquestes no compleixen amb els requisits legalment establerts a aquest efecte.

En aquest sentit cal recordar que les donacions realitzades a entitats acollides al règim fiscal especial de la Llei del Mecenatge són deduïbles sempre que es tracti d'un donatiu que no es realitzi com contra prestació d'un servei, és a dir, que tingui caràcter voluntari i no serveixi per finançar una activitat ordinari de l'escola que repercuteixi directament en l'alumne.

RENDA 2018:

¿Quina és la deducció estatal per inversió en empresa de nova o recent creació?

S'augmenta a 60.000 € (abans eren 50.000 €) la base màxima de la deducció i s'incrementa el percentatge de deducció a 30% (abans era el 20%).

Aquesta deducció és estatal, per la qual cosa s'aplica respecte de la quota íntegra estatal, sempre que aquests imports no siguin objecte de deducció autonòmica.

¿Quina és la deducció autonòmica a Catalunya per adquisició d'accions o participacions socials d'entitats de nova o recent creació?

S'estableix una deducció del 30% dels imports invertit com a conseqüència d'acords de constitució o d'ampliació de capital, en determinades societats.

L'import màxim de la deducció és de 6.000 €. En cas de declaració conjunta aquests límits s'apliquen a cadascun dels contribuents.

En el cas de societats creades o participades per universitats o centres de recerca, la deducció serà del 50% amb un límit de 12.000 €.

Requisits:

 • La participació del contribuent juntament amb familiars fins 3er grau (línia directa o col·lateral; consanguinitat o afinitat), no pot ser superior al 35% del capital social de la societat.
 • La participació s'ha de mantenir durant un període mínim de tres anys.

La societat:

 • Ha de tenir naturalesa de SA, SL, SAL o SLL
 • Ha de tenir domicili fiscal a Catalunya.
 • Ha de realitzar activitat econòmica. No ha de tenir per activitat principal la gestió d'un patrimoni mobiliari o immobiliari.
 • Ha de comptar com a mínim amb una persona contractada a jornada completa i donada d'alta en el règim general de la Seguretat Social.
 • El volum de facturació anual no ha de superar el milió d'euros.
 • En cas d'adquisició per ampliació de capital, la societat deu haver estat constituïda en els tres anys anteriors a la data de l'ampliació.
 • No ha de cotitzar al mercat nacional de valors ni al mercat borsari alternatiu.
 • El contribuent pot formar part de l'òrgan d'administració però no pot dur a terme funcions executives ni de direcció.

Els requisits de domicili fiscal, de realització d'activitat econòmica, de persona contractada, i la limitació de la participació del 35%, s'han de complir durant un període mínim de tres anys a comptar de la formalització de l'acord d'ampliació de capital o de la constitució .

Aquesta deducció s'aplicarà sobre la quota íntegra autonòmica, sense que aquesta pugui arribar a ser negativa.


Sobre l'autor:

Advocat a Barcelona

Albert Pujol

DiG Advocats

Linkedin