Des del passat 31 de Març del 2017, s'apliquen nova mesures fiscals per a la renda, L'impost de successions (i donacions) i el impost de transmissions patrimonials (I Actes Jurídics Documentats), a Catalunya.

Aquest és el resum de les principals modificacions en la llei 5 / 2017, de març, de mesures fiscals, administratives, financeres de la Generalitat de Catalunya. Publicat en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 7340 de 30 de març de 2017.

Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (IRPF):

s'afegeixen com deduïbles els donatius a favor dels instituts universitaris i altres centres de recerca integrats o adscrits a universitats catalanes, i dels centres de recerca promoguts o participats per la Generalitat.

se suprimeix des del 1-1-2017 la deducció per inversió en accions d'entitats que cotitzen en el segment d'empreses en expansió del mercat alternatiu borsari.

Impost de Successions i Donacions:

A l'efecte de considerar com activitat empresarial l'arrendament d'immobles, se suprimeix l'obligació de disposar de local. Només cal tenir mínim una persona amb contracte laboral ia jornada completa.

Impost de Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats (ITP):

S'augmenta l'11% el tipus impositiu per a béns immobles que superin el milió d'euros.

Així doncs, d'0 a 1.000.000 € el tipus impositiu és el 10%

de 1.000.000 € en endavant el tipus impositiu és d'un 11%

Pel que fa als béns mobles passa a tributar a un 5% (abans a 4%).

La renúncia de l'IVA passa a tributar a 2,5% (abans a 1,8%).

Bonificació del 99% de la quota de l'Impost de Transmissions Patrimonials, els contractes d'arrendament d'habitatges del parc públic destinat a lloguer social (són habitatges del parc públic les que estan adscrites al Fons d'habitatge que coordina l'Agència de l'Habitatge de Catalunya) .


Sobre l'autor:

advocat xinès barcelona

Han Bao Liu

Advocat

Linkedin