Que és la llei de l'impost sobre societats i com funciona:

A continuació, resumim les 10 reformes més rellevants de la nova llei 27 / 2014 de llei de l'impost sobre societats, publicada al BOE el 27 de Novembre del 2014 i aplicable, majoritàriament, a partir de l'1 de Gener del 2015:

1. Ampliació de la base imposable:

No són deduïbles les pèrdues per deteriorament de l'immobilitzat material, inversions immobiliàries, immobilitzat intangible inclòs el fons de comerç, així com dels valors de renda fixa.

2. Retribució d'administradors:

Les retribucions als administradors per l'exercici de funcions diferents de les corresponents al seu càrrec seran deduïbles.

3. Reserva de capitalització:

És aplicable a totes les societats i consisteix en una reducció a la base imposable de l'10% de l'import de l'increment dels seus fons propis (excloent operacions societàries), sempre que es compleixin alguns requisits.

4. Modificació del tipus de gravamen:

2014 2015 2016
General 30% 28% 25%
Pimes 25%-30% 25%-28% 25%
micropimes 20%-25% 25% 25%
Nova constitució 15%-20% 15%

15%

5. Bases imposables negatives:

No caduquen les bases imposables negatives pendents de compensació.

A partir d'2016 només es pot compensar el 70% de la base imposable prèvia a l'aplicació de la reserva de capitalització, amb un mínim de 1 M €.

6. Consolidació fiscal:

La societat dominant del grup fiscal posseirà, de manera directa o indirecta, almenys el 75% del capital i la majoria dels drets de vot de les entitats incloses en el perímetre de consolidació.

7. Règim especial de fusions i escissions:

L'Administració tributària ha de determinar la in aplicació parcial o total del règim, eliminant només els efectes de l'avantatge fiscal obtinguda.

8. retencions:

La retenció aplicable amb caràcter general es redueix del 21% al 20% en 2015 a 19% en 2016. Per a professionals serà del 19% i 18% respectivament.

9. Doble imposició:

Estan exempts els dividends i les rendes positives derivades de la transmissió de la participació en entitats amb els següents requisits:

  • La participació, directa o indirecta, ha de ser superior al 5% o la inversió superior a 20 M
  • La societat participada no resident hagi estat subjecta a un tipus nominal no inferior al 10%.

Si no compleix aquests requisits el soci de l'entitat resident tributarà al tipus general i el de la no resident aplicarà la deducció per doble imposició internacional

10. Empreses de reduïda dimensió:

S'introdueix la reserva d'anivellament de bases imposables negatives, la qual cosa suposa una reducció de la base imposable de l'any fins a un 10% del seu import sempre que es constitueixi una reserva indisponible, amb el límit màxim de 1 M €.


Sobre l'autor:

Xavier Vals DiG Advocats barcelona fiscal

Xavier Vals

DiG Advocats

Linkedin