Retenció IRPF nomina:

Negociar que l'empresa pagui algunes despeses personals a costa de la nòmina pot resultar molt rendible (retenció irpf nomina).

La diferència entre el que una empresa paga als seus treballadors i el que aquests realment cobren cada mes no para d'augmentar. L'anomenada bretxa fiscal, que mesura el percentatge de salari que "es mengen" impostos i cotitzacions socials, ascendeix ja a 38% per a un treballador solter i sense fills, segons l'últim informe de l'Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament Econòmic (OCDE). I encara que aquest percentatge encara queda lluny del 54% de Bèlgica o del 50,7% d'Alemanya, evidencia un augment de tres dècimes en l'últim any i se situa per sobre de la mitjana de l'OCDE, que és del 36,5%.

L'actual sistema de deduccions familiars en l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (IRPF) espanyol -que serà modificat en breu segons han anunciat i als responsables econòmics del Govern- permet una reducció d'aquesta bretxa fiscal en el cas d'assalariats amb fills . Segons l'informe de l'OCDE, el pes dels impostos i les cotitzacions baixa al 31,6% del salari per a un matrimoni amb dos fills en què només treballa un dels cònjuges.

A la vista d'aquests percentatges, no és d'estranyar el creixent interès que desperta la planificació retributiva tant entre les empreses com entre els assalariats, conscients que qualsevol petita quantia que aconsegueixin estalviar en impostos significarà més sou a la butxaca o en el compte bancari de l'empleat. La clau per aconseguir-ho està, en molts casos, en canviar part del salari en metàl·lic per béns i serveis o, dit d'una altra manera, en traspassar a l'empresa algunes de les despeses personals del treballador.

Retenció irpf nomina, per exemple:

Un exemple molt clar és el d'empleats amb fills menors de tres anys que van a la llar d'infants. Si en comptes de pagar ells el rebut de l'escola el paga l'empresa després de descomptar aquests diners del seu sou, guanyaran més, perquè amb l'actual normativa de l'IRPF aquest pagament en espècie no es considera retribució per a l'empleat i, en conseqüència, no han de pagar impostos per això. Oportunitats similars ofereixen els tiquets restaurant per als que mengen diàriament fora de casa o la contractació de la pòlissa per l'empresa per als que tenen contractada una assegurança sanitària. Si aquests serveis els paga l'empresa a costa de rebaixar sou, els afectats surten guanyant, perquè per aquests diners no paguen a Hisenda en la seva declaració de renda.

Els elements a incloure en una cistella de retribució flexible són molt diversos, ja que mentre uns s'interessen pels incentius fiscals que comporten, altres resulten atractius per les economies d'escala que pot aconseguir una empresa en la contractació de béns o serveis. Les fórmules que més s'ofereixen les companyies i que més acceptació tenen entre els empleats són les que faciliten estalvis fiscals, com les ja esmentades de tiquets restaurant, despeses de guarderia, assegurances de salut o accidents, compra d'ordinadors, despeses de formació, lliurament de accions, lliurament d'habitatge o de cotxe, ...

Facilitar o no aquest tipus de retribució és sempre decisió de l'empresa, i acceptar la substitució de part del seu salari en metàl·lic per alguna d'aquestes contraprestacions també és un acte voluntari de l'empleat.

No obstant això, convé adoptar algunes cauteles a l'hora de substituir salari per béns i serveis. D'entrada, cal tenir en compte que si el treballador no està topat en les seves cotitzacions a la Seguretat Social (és a dir, el seu sou supera la base màxima de cotització) aquestes baixaran en reduir el seu salari en metàl·lic, el que pot perjudicar en cas que més endavant hagi d'afrontar una situació d'atur o jubilació. A més, és important documentar detalladament l'acord amb la companyia per especificar com es cobra cada part del salari i fixar clàusules que garanteixin que els futurs augments salarials s'aplicaran a la retribució total (i no només a la dinerària) i que també serà aquesta la base sobre la qual es calcularan possibles indemnitzacions en cas d'acomiadament.


Sobre l'autor:

advocat fiscal a barcelona

Albert Pujol

DiG Advocats

Linkedin