Un nou canvi d'interpretació s'ha produït molt recentment a la qüestió relativa a la Retribució d'Administradors de Societats, I que afecta especialment els consellers executius.

En concret, el passat 26 de febrer de 2018 el Tribunal Suprem va dictar Sentència acordant rebutjar la possibilitat que sigui el Consell d'Administració qui determini la possible retribució dels seus consellers executius, sense necessitat que la mateixa estigui prevista en els estatuts Socials ni es ajust a l'acordat per la Junta general de socis.

El Tribunal Suprem interpreta que la Llei de societats de capital estableix 3 nivells de control que en tots els casos ha de ser atès per les societats, pel que fa a la Retribució d'Administradors de Societats:

  1. Els Estatuts Socials que han d'establir el caràcter gratuït o retribuït del càrrec i, en aquest últim cas, el sistema de retribució, amb els conceptes retributius a percebre pels administradors.
  2. Els acords a adoptar per la Junta General de Socis, Que haurà d'establir l'import màxim de remuneració anual, vigent en tant no s'aprovi la seva modificació.
  3. Les decisions dels propis administradors, En relació a la pròpia distribució de la retribució entre ells, en funció de les específiques funcions i responsabilitats atribuïdes a cada conseller.

La voluntat del Tribunal Suprem és clara, reconèixer a la Junta de Socis el rang màxim de la Companyia, havent de passar per la mateixa i per la corresponent previsió estatutària qualsevol decisió que fa a la retribució dels Administradors de la Companyia, amb independència que es tracti d'Administradors, consellers o consellers executius.

Aquesta Sentència suposa un important canvi interpretatiu respecte de la postura que es venia seguint per molts tribunals i audiències provincials, així com per la pròpia Direcció General dels Registres i del Notariat i una gran part de la Doctrina més autoritzada.

No obstant l'anterior, els consellers delegats o executius hauran igualment signar un contracte amb la societat, prèviament aprovat per 2 / 3 del consell d'administració (amb l'abstenció del conseller afectat), si bé ara serà preceptiu que s'ajusti al que estableix la Llei de societats de capital sobre la retribució d'administradors de societats (Proporcionada amb la importància i situació econòmica de la societat, de mercat, ...), el que preveuen els Estatuts Socials, així com a l'import màxim anual de les retribucions dels administradors fixat per acord de la junta general.

Finalment indicar que un dels efectes que aquesta sentència comportarà serà la necessària revisió i, si escau adaptació dels Estatuts Socials, havent d'ajustar l'adopció dels corresponents acords de les Juntes de Socis de moltes Companyies -tant en el cas de societats limitades com societats anònimes- al que estableix l'analitzada sentència del Tribunal Suprem.


Sobre l'autor:

Marc Jimenez soci de dig advocats

Marcos Jiménez de Parga

Advocat DiG Advocats

Linkedin