Les societats patrimonials són entitats que es dediquen exclusivament a la gestió de béns. Des del punt de vista legal-tributari, es considera que no realitzen una activitat econòmica. Més de la meitat de l'actiu està constituït per valors o es considera no afecte a una activitat econòmica.

No obstant això, les societats tenidores d'immobles, que es dediquen a l'arrendament, no seran considerades patrimonials si existeix activitat econòmica.

Es presumeix l'existència d'activitat econòmica si la societat té, almenys, un empleat amb contracte laboral a jornada completa.

ATENCIÓ: De totes maneres, es recomana tenir recursos materials i humans clarament afectes a l'activitat de lloguer de l'empresa, ja que la jurisprudència (sentències dels tribunals) ha matisat que l'existència d'un empleat amb contracte a jornada completa és condició necessària però no suficient. La Inspecció d'Hisenda podria argumentar que l'empleat no compleix el requisit de jornada completa si desenvolupa altres treballs.

text legal

Llei 27 / 2014 de l'Impost sobre Societats

Article 5. Concepte d'activitat econòmica i entitat patrimonial.

«1. S'entén per activitat econòmica l'ordenació per compte propi dels mitjans de producció i de recursos humans o d'un d'ambdós amb la finalitat d'intervenir en la producció o distribució de béns o serveis. En el cas de arrendament d'immobles, S'entendrà que hi ha activitat econòmica, únicament quan per la seva ordenació s'utilitzi, almenys, una persona empleada amb contracte laboral i jornada completa.

(...)

  1. A l'efecte del que preveu aquesta Llei, s'entén per entitat patrimonial i que, per tant, no realitza una activitat econòmica, aquella en què més de la meitat del seu actiu estigui constituït per valors o no estigui afecte, en els termes de l'apartat anterior, a una activitat econòmica.

(...)

Limitacions en relació amb beneficis fiscals per a les Societats Patrimonials

Per a la Societat:

  • Impost sobre Societats: Impossibilitat d'aplicar els incentius de el règim d'entitats de reduïda dimensió (tipus reduït, amortització accelerada, etc.).
  • Per als Socis / Accionistes:
  • Impossibilitat d'aplicar l'exempció en l'Impost sobre el Patrimoni, així com la bonificació del 95% en l'impost sobre successions i donacions.
  • No s'aplica plenament de l'exempció per doble imposició en cas de venda de les participacions.
  • No es poden compensar bases imposables negatives d'exercicis anteriors en cas de canvi accionarial.
  • (Altres limitacions específiques en relació amb entitats de tinença de valors estrangers, entitats de nova creació, etc.)

Sobre l'autor:

ines gros dig advocats barcelona

Inés Gros

DiG Advocats

Linkedin