A tenir en compte davant augments de capital social, quan ets soci minoritari en una empresa.

Una operació societària com l'ampliació de capital pot, de vegades, perjudicar els drets del soci minoritari. De vegades es tracta d'un ardit malintencionada del soci majoritari.

Quan l'augment de capital passa i la participació del soci minoritari es veu tan reduïda que es converteix en insignificant en l'empresa i s'esvaeix la seva participació en la mateixa, es denomina "efecte dilució".

Aquest efecte fa que el soci minoritari perdi pes respecte als socis amb més participació dels quals aconsegueixen que el soci minoritari deixi de ser rellevant, perdent part de la seva vinculació amb l'empresa i que el mateix, en veure frustrades les seves expectatives, decideixi sortir de l'empresa per voluntat pròpia, afavorint així les pretensions dels majoritaris.

Imaginem per exemple una Societat de Responsabilitat limitada en la qual hi ha un soci amb el 55% del capital social subscrit i diversos socis amb el restant dividit en petits percentatges. En Junta General s'aprova una ampliació de capital, únicament amb el vot favorable del soci majoritari, vot que en representar el 55%, i segons el règim legal reforçat de majories de la SL (50%), ja seria suficient per acordar l'augment .

Per intentar evitar aquestes situacions en què el soci minoritari es veu perjudicat poden tenir present els següents mecanismes.

Preveure una majoria reforçada per a l'adopció d'acords.

Per evitar que a la Junta General s'acordi pel soci majoritari un augment de capital amb el qual els socis minoritaris no estan d'acord, és convenient ser previsor i regular la presa d'acords.

Aquest tipus d'acords ja gaudeixen d'una certa protecció per la Llei de societats de capital ja que tant per a la SL com per a la SA la legislació preveu un quòrum especial encara que, de vegades, aquestes majories legals reforçades poden no ser suficients.

  • Mitjançant la previsió en els Estatuts Socials d'una majoria reforçada:

La forma més efectiva de protegir com a soci davant un possible efecte dilució derivat d'un augment de capital és mitjançant la regulació en els estatuts de la Companyia d'una majoria reforçada sense la qual els acords especificats no es podran adoptar.

Pot indicar-se que aquesta majoria reforçada sigui d'aplicació per a la presa de determinats acords (com per exemple aquells relatius a l'augment i reducció de capital social) o per a tots els acords que prengui la Junta de socis.

Aquesta regulació pot fer-se o bé incloent un percentatge de vots favorables superior a l'establert per la llei (sense arribar mai a la unanimitat), o bé exigint el vot favorable d'un determinat nombre de socis. En les societats anònimes, també és possible elevar estatutàriament les majories legals.

En el cas utilitzat com a exemple, per protegir al soci minoritari en l'empresa, es podria regular en els estatuts una majoria a favor d'almenys dos terços del capital social perquè així sigui necessari el vot favorable de, a més del vot del soci majoritari amb el 55% del capital social, el d'un o diversos minoritaris.

  • Mitjançant regulació de majoria reforçada en Pacte parasocial:

Igualment els socis o accionistes poden determinar majories reforçades per a l'adopció d'acords clau mitjançant pactes privats entre ells.

Seria convenient traslladar el contingut del pacte de socis als estatuts socials per a poder evitar possibles dubtes, reforçar l'eficàcia i adquirir la condició de "oposable davant la societat" (la Llei estableix que els pactes entre socis no són oposables davant la societat, sense perjudici que davant l'incompliment del pacte les parts puguin exigir recíprocament el compliment en els termes acordats).

En relació amb l'adopció d'acords en Junta, convé advertir que una situació de conflicte en les Juntes de la societat on es impossibiliti l'adopció d'acords socials, dificultant que la companyia pugui continuar amb la seva activitat ordinària, pot portar al bloqueig societari que, si no se li posa remei, podria desembocar en la dissolució de la companyia.

Si vol que l'assessorem amb aquest o qualsevol assumpte d'una altra índole, si us plau, poseu-vos en contacte amb nosaltres.

Exercitar el dret de preferència.

Quan s'augmenti el capital emetent noves participacions socials o accions, únicament si aquest es fa mitjançant aportacions dineràries, el dret preferent permetrà al soci o accionista subscriure amb preferència un nombre d'accions o participacions proporcional al que ja posseeixi.

Cal tenir present que aquest dret no té lloc si l'augment de capital es deu a l'absorció d'una altra societat o de tot (o part) del patrimoni escindit d'una altra societat o, a la conversió d'obligacions en accions.

L'exercici d'aquest dret permetrà al soci o accionista que vulgui participar en l'augment i realitzar una aportació, mantenir la seva participació en el capital social amb el mateix percentatge que ja tenia, mantenint així el seu nivell de participació i implicació en l'empresa.

Un cop aprovat l'augment de capital, s'haurà de prestar atenció al termini que s'atorga als socis per a l'exercici del dret de preferència.

Per conèixer aquest termini s'haurà d'acudir a les SL, a l'acord on s'augmenta el capital i, en les SA, s'haurà d'estar al que determinen Administradors.

Cal tenir en compte que en tot cas el termini no podrà ser inferior a 1 mes des de la publicació de l'anunci de l'oferta d'assumpció de les noves accions o participacions en el BORME.

A les SL i en les SA amb totes les accions nominatives, l'anunci pot fer a través d'una comunicació escrita a cadascun dels socis inscrits en el llibre registre de socis o d'accions nominatives, segons escaigui. En aquests casos, el termini prèviament referit computarà des de l'enviament de la comunicació.

Preveure un dret de separació del soci.

També es pot preveure en els estatuts socials de la companyia la possibilitat de separació del soci que voti en contra de l'acord d'augment de capital. D'aquesta manera, si no s'està d'acord amb l'augment i es vol sortir de la companyia podrà fer-se.

Haurà d'estar al que definit en els estatuts pel que fa a la forma d'acreditar l'existència de la causa de separació, la forma d'exercitar el dret i el termini per a això.

Igualment, advertir que l'exercici d'aquest dret, concretament l'obligació de reintegrament del valor de les participacions o accions, pot comportar unes conseqüències econòmiques financeres perjudicials per a la societat que la mateixa tracti d'evitar.

Impugnar l'Acord de la Junta General.

Finalment, recordem que com a soci es pot impugnar, en el termini d'un any des de l'adopció de l'acord, aquells acords de les juntes que vulnerin la llei, els estatuts de l'empresa, o que perjudiquin l'interès societari (interès que s'entén lesionat quan l'acord, tot i no causant dany al patrimoni social, s'imposa de manera abusiva per la majoria sense respondre a una necessitat raonable de la societat, actuant en interès propi i en detriment de la resta dels socis).

De la mateixa manera, advertim que aquesta opció és més complicada d'exercitar amb èxit doncs provar la lesió ocasionada no sempre és tasca fàcil.

Per això, independentment d'exercitar la impugnació o no, recomanem ser previsor i adoptar una o diverses de les mesures anteriorment esmentades.


Sobre l'autor:

Advocada a Barcelona

Elena Chueca

DiG Advocats

Linkedin