Sous dels directius:

El recent criteri manifestat per la Direcció General de Tributs (en endavant DGT) amb relació als sous dels directius o retribució dels Administradors, ha generat una important controvèrsia, de la qual es poden desprendre repercussions tributàries de consideració.

En aquest sentit, la DGT entén que en els supòsits en què en una mateixa persona conflueixi la doble condició de membre de l'òrgan d'administració i de càrrec directiu (director general, gerent, director financer, director comercial, PDO...), aquesta última forma part integrant i indissociable de la primera i, per tant, les atribucions derivades de l'exercici del càrrec directiu es troben subsumides en les pròpies del càrrec d'administrador.

Fiscalment, l'aplicació d'aquest criteri comporta dues conseqüències:

  1. Consideració com a despesa fiscalment deduïble de les retribucions percebudes pels directius: en el supòsit en què els estatuts de la societat prevegin que el càrrec d'administració és gratuït, les retribucions que el membre de l'òrgan d'Administració pogués percebre per la seva condició de directiu tindrien la consideració de despesa no deduïble. La raó és que les funcions directives estan englobades dins de les de l'òrgan d'administració, i com el càrrec és gratuït, aquella retribució es considera com una liberalitat, amb independència que s'hagués formalitzat un contracte de treball. D'altra banda, en el supòsit en que els estatuts prevegin que el càrrec de membre de l'òrgan d'Administració és retribuït, l'import de les retribucions hauran de ser estipulades cada any per la Junta General, i pot fixar-se en els estatuts que aquesta podrà ser diferent per a cadascun dels membres de l'òrgan d'administració en funció del càrrec que ocupin, dedicació al mateix, o altres criteris de determinació de la mateixa Junta General.
  2. Aplicació de les retencions: pel fet que les retribucions percebudes pels directius en els quals conflueixi també la condició de membre de l'òrgan d'administració s'entenen obtingudes per aquesta última condició, sobre aquelles s'haurà d'aplicar la retenció prevista per a aquest tipus de percepcions, que actualment és un tipus fix del 42%.

En conseqüència, a causa de la importància d'aquest assumpte, entenem que resulta convenient que cada societat revisi tant els seus estatuts com el seu organigrama, a l'efecte d'adequar-los al criteri de la Direcció General de Tributs.


Sobre l'autor:

advocat fiscal a barcelona

Albert Pujol

DiG Advocats

Linkedin