El subministrament informació immediata (Sigles SII) consisteix en el subministrament electrònic dels registres de facturació, integrants dels Llibres de Registres de l'IVA, a través de la seu electrònica de l'Agència Tributària, el que provocarà la configuració pràcticament a temps real dels diferents llibres de registre .

Entrada en vigor de l'obligació

L'aplicació obligatòria d'aquest sistema s'iniciarà a partir de l' 1 de Juliol de 2017. Tanmateix, la informació corresponent al primer semestre de 2017 s'ha de remetre a partir de l'1 de juliol fins al 31 desembre 2017.

Qui està obligat?

  • Subjectes passius que actualment tenen obligació d'autoliquidar l'IVA mensualment (inscrits en el REDEME)
  • Grans empreses (facturació superior a 6.010.121,04 euros)
  • Subjectes passius acollits al règim especial del grup d'entitats de l'IVA.

També serà aplicable als subjectes passius que, voluntàriament, decideixin acollir-s'hi (optant en el model 036 al mes de novembre anterior a l'any en què vagi fer efecte). No obstant això, per a l'exercici 2017 l'opció pot exercitar-se en el mes de juny de 2017.

Informació sotmesa al subministrament informació immediata SII

S'han de comunicar els següents llibres de registre amb la seva informació pertinent:

subministrament informació immediata

  • Llibre registre Operacions intracomunitàries
  • Llibre registre Informació sobre béns d'inversió

L'enviament d'aquesta informació es realitzarà per via electrònica, concretament mitjançant Serveis Web basats en l'intercanvi de missatges XML.

L'estructura d'aquesta tramesa tindrà una capçalera comuna amb la informació del titular de cada llibre registre, així com la informació de l'exercici i període en el qual es registren aquestes operacions. A aquesta capçalera l'acompanyarà un bloc amb el contingut de les factures.

El subministrament informació immediata es realitzarà conforme amb els camps de registre que aprovi el Ministeri d'Hisenda i Administracions Publiques a través de la corresponent Ordre Ministerial (pendent de publicació encara a data d'avui).

Terminis per a la remissió de la informació

  • factures expedides

En el termini de quatre dies naturals des de l'expedició de la factura.

Excepció: factures expedides pel destinatari o per un tercer, en aquest cas el termini serà de vuit dies naturals.

En tot cas, el subministrament informació immediata s'ha de fer abans del dia 16 del mes següent a aquell en què s'hagués produït la meritació de l'impost corresponent a l'operació que ha de registrar.

  • factures rebudes

En un termini de quatre dies naturals des de la data en què es produeixi el registre comptable de la factura i, en tot cas, abans del dia 16 del mes següent al període de liquidació en què s'hagin inclòs les operacions corresponents.

En el cas de les operacions d'importació, els quatre dies naturals s'hauran de computar des que es produeixi el registre comptable del document en què consti la quota liquidada per les duanes i en tot cas abans del dia 16 del mes següent al final del període al qual es refereixi la declaració en què s'hagin inclòs.

  • operacions intracomunitàries

En un termini de quatre dies naturals, des del moment d'inici de l'expedició o transport, o, si s'escau, des del moment de la recepció dels béns a què es refereixen.

  • Informació sobre béns d'inversió

Dins el termini de presentació de l'últim període de liquidació de l'any (fins al 30 de gener).

(*) En el còmput del termini de quatre o vuit dies naturals a què es refereixen els apartats anteriors, s'exclouran els dissabtes, els diumenges i els declarats festius nacionals.

(**) Excepcionalment durant el segon semestre de l'2017 s'amplia a vuit dies (en lloc de quatre) el termini de presentació de la informació.

Reducció d'Obligacions Formals

Se suprimeix l'obligació de presentació de les declaracions informatives Models: 347, 349 i 390.

Per obtenir més informació, pot descarregar el dossier de l'Agència Tributària amb les preguntes més freqüents sobre el subministrament informació immediata.


Sobre l'autor:

hanbaoliu

Han Bao Liu

DiG Advocats

Linkedin