Les transaccions amb l'estranger són:

  1. Les operacions per compte propi amb no residents, siguin pel concepte que siguin i independentment de com es liquidin.
  2. Els saldos i les seves variacions d'actius i passius exteriors.

Si és Vostè resident espanyol (persona física o jurídica, tant pública com privada) i ha dut a terme l'any 2014, transaccions amb l'estranger és a dir: operacions de cobraments, pagaments i / o transferències exteriors, així com variacions en comptes estrangers, té l'obligació legal de presentar, davant el Banc d'Espanya, el formulari ETE (Declaració de transaccions econòmiques i saldos d'actius i passius financers amb l'Exterior). Per a la tramitació i presentació d'aquest model (ETE) és imprescindible comptar amb el corresponent certificat digital personal, emès per la Fàbrica de Moneda i Timbre.

Depenent del volum de les transaccions amb l'estranger realitzades durant l'any anterior així com el saldo d'actius i passius a 31 de desembre; la referida declaració s'ha de presentar amb caràcter mensual, trimestral o anual (si els imports de les transaccions o saldos a 31 de desembre resulten inferiors a 100 milions d'euros).

En el cas que hi hagi obligació de presentar la declaració anual de transaccions amb l'estranger (que podrà ser resumida o normal), haurà de presentar entre el 1 i 20 de gener.Sobre l'autor:

Carmen Lopez advocada en DiG Advocats

Carmen López

DiG Advocats

Linkedin