Després de l'allau de notícies d'aquests dies en premsa i mitjans de comunicació en general conseqüència de l' trasllat del domicili social per part de grans empreses i especialment la Caixa y Banc Sabadell, Sembla oportú indicar com queda la situació normativa actual, així com les particularitats del canvi del domicili social i del domicili fiscal de l'empresa.

Amb el Reial decret llei aprovat el passat dia 7 d'octubre de 2017 pel Govern, el procediment per al trasllat del domicili social d'una Empresa s'ha simplificat fins i tot una mica més, reconeixent aquesta facultat en gairebé la totalitat dels supòsits a l'òrgan d'administració de la companyia, sense precisar d'acord de la Junta de socis.

Si ja en aquest article de juny del 2015, comentàvem que amb caràcter general i llevat que els estatuts socials disposessin el contrari, l'òrgan d'administració de la companyia passava a tenir la competència per acordar el trasllat del domicili social dins del territori nacional, amb l'actual reforma s'amplien les facultats de l'òrgan d'administració, de tal manera que perquè l'òrgan d'administració no pugui dur a terme el trasllat es requereix una disposició expressa en els estatuts socials conforme l'òrgan d'administració no té la competència de trasllat del domicili i que aquest acord s'adopti amb posterioritat al dia 7 d'octubre de 2017.

Per traslladar el domicili social i que el mateix sigui efectiu a tots els efectes, en la quasi totalitat dels casos és suficient l'acord de l'òrgan d'administració, la seva elevació a públic en escriptura i la seva inscripció en el Registre Mercantil de la Província de l'anterior i del nou domicili social.

En qualsevol cas els socis de la Companyia tindran la facultat de restringir aquesta facultat de l'òrgan d'administració, però per a això hauran d'adoptar un acord exprés en Junta de Socis i inscriure dit acord en el Registre Mercantil corresponent.

I pel que fa al domicili fiscal ...Què és el domicili fiscal d'una entitat?

L'article 48 de la Llei 58 / 2003, general tributària defineix el domicili fiscal com "el lloc de localització de l'obligat tributari en les seves relacions amb l'Administració tributària."

Regles per a la determinar la localització del domicili fiscal:

El domicili fiscal, coincidirà amb el domicili social, sempre que en el mateix l'entitat tingui centralitzada la gestió administrativa i la direcció dels seus negocis.

Si no s'aplica la regla primera, s'ha d'estar al lloc en què radica aquesta gestió i direcció.

En cas de no ser possible la determinació segons criteris anteriors, prevaldrà aquell on radiqui el major valor de l'immobilitzat.

La modificació del domicili fiscal no requereix fer cap modificació dels Estatuts, ni la celebració de cap Junta General, per la qual cosa és suficient la mera presentació per internet d'una declaració censal (model 036) Comunicant aquesta circumstància, sense la necessitat d'aportar cap altre tipus de documentació.


Sobre els autors:

Marc Jimenez soci de dig advocats

Marcos Jiménez de Parga

DiG Advocats

Linkedin

advocat fiscal a barcelona

Albert Pujol

Advocat DiG Advocats

Linkedin