Com ja vam avançar en el següent article, a partir de l'1 de gener de 2.016 les societats civils seran contribuents de l'Impost sobre Societats, si compleixin els següents dos requisits:

  1. Tinguin personalitat jurídica.
  2. Desenvolupin una activitat considerada mercantil.

Quan una societat civil té personalitat jurídica?

Segons l'article 1669 del Codi Civil, la societat civil té personalitat jurídica sempre que els pactes entre els seus socis no siguin secrets. En l'àmbit tributari això es tradueix en el fet que les societats civils hauran de constituir-se en escriptura pública o bé en document privat, sempre que aquest últim cas, el document s'hagi aportat davant l'Administració tributària a l'efecte de l'assignació del número d'identificació fiscal .

Quan una societat civil té un objecte mercantil?

S'entén per objecte mercantil la realització d'una activitat econòmica de producció, intercanvi o prestació de serveis per al mercat en un sector no exclòs de l'àmbit mercantil. Quedaran, per tant, excloses de ser contribuents de l'Impost sobre Societats les entitats que es dediquin a activitats agrícoles, ramaderes, forestals, mineres i de caràcter professional.

En conseqüència una societat civil que compleixi els dos requisits anteriors, té dues alternatives principals:

  1. Seguir actuant com a societat civil i tributar en l'Impost sobre Societats.
  2. Modificar la seva forma jurídica de manera que l'activitat sigui desenvolupada individualment pels seus socis persones físiques, que tributessin en l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques, o bé per una societat mercantil participada pels socis de la societat civil, que tributarà al Impost sobre Societats.

Si voleu ampliar la informació, cliqué en el següent enllaç.


Sobre l'autor:

Xavier Vals DiG Advocats barcelona fiscal

Xavier Vals

DiG Advocats

Linkedin