Cal aplicar-los abans de l'31 de desembre.

A poc més d'un mes per acomiadar l'any 2018, encara estem a temps de fer una planificació fiscal de l'impost de la Renda 2018 que ens pugui permetre pagar menys quan la presentem al juny de 2019 i ens eviti sorpreses desagradables.

En aquest article resumim els principals trucs amb els quals es pot reduir la quota a pagar de la Renda 2018:

1. Reduccions per aportacions i contribucions a sistemes de previsió social

Un dels trucs més utilitzats és la reducció de la base imposable mitjançant aportacions i contribucions a sistemes de previsió social com els següents:

 • Plans de pensions.
 • Mutualitats de previsió social.
 • Les primes satisfetes als plans de previsió assegurats.
 • Les aportacions realitzades pels treballadors als plans de previsió social empresarial.
 • Les primes satisfetes a assegurances privades que cobreixin exclusivament el risc de dependència severa o de gran dependència.

La quantitat màxima que es podrà desgravar per la suma d'aquests conceptes serà la menor entre les següents quantitats:

 • 8.000 euros anuals.
 • El 30% de la suma dels rendiments nets del treball i d'activitats econòmiques.

No obstant això, les primes satisfetes per l'empresa en virtut d'aquests contractes d'assegurança i imputades al treballador tindran un límit de reducció propi i independent de 5.000 euros anuals.

2. Reduccions per aportacions i contribucions a sistemes de previsió social a favor del cònjuge

De manera addicional, es podrà reduir de la base imposable les aportacions realitzades als sistemes de previsió social a favor del cònjuge si aquest no obté rendiments nets del treball ni d'activitats econòmiques, o els obté en quantia inferior a 8.000 euros anuals.

El límit anual d'aquestes reduccions és de 2.500 euros.

Si vol que l'assessorem amb aquest o qualsevol assumpte d'una altra índole, si us plau, poseu-vos en contacte amb nosaltres.

3. Plans d'Estalvi a llarg termini

Pel que fa als rendiments del capital mobiliari, convé aprofitar els productes financers que deixen exempta la rendibilitat generada quan es compleixin certs requisits de permanència (5 anys) i d'aportació màxima de capital anual (5.000 euros), com és el cas de les assegurances Individuals d'Estalvi a llarg termini (SIALP) o els Comptes Individuals d'Estalvi a llarg termini (CIALP).

Per a més informació sobre els Plans d'Estalvi a llarg termini consulti http://secbcaixabank.info/wp-content/uploads/XNUMX/XNUMX/SECB-COVIDXNUMX-DENUNCIA-INSPECCION-PROTOCOLO-.pdf .

4. Despeses deducibles en arrendament d'immobles

En cas d'haver obtingut ingressos derivats del lloguer d'immobles, i sempre que aquests superin a les despeses, serà convenient anticipar a 2018 les despeses que tinguem previstos realitzar pròximament. Això ens permetrà reduir el rendiment net de capital immobiliari i, conseqüentment, pagar menys a la Renda 2018.

Perquè aquestes despeses siguin deduïbles, han de ser considerats com a necessaris per poder llogar l'immoble, aquests serien:

 • Els interessos dels capitals aliens invertits en l'adquisició o millora del bé i altres despeses de finançament.
 • Les despeses de reparació i conservació de l'immoble.

Límit: L'import total a deduir per interessos, altres despeses de finançament i despeses de reparació i conservació no podrà excedir, per a cada bé o dret, de la quantia dels rendiments íntegres obtinguts. L'excés es podrà deduir en els quatre anys següents.

 • Tributs i recàrrecs no estatals.
 • Saldos de dubtós cobrament.
 • Primes de contractes d'assegurança.
 • Serveis professionals, com els d'administració, vigilància, porteria, cura de jardins i altres.
 • Despeses ocasionades per la formalització del contracte d'arrendament i els de defensa de caràcter jurídic.
 • Serveis o subministraments.
 • Quantitats destinades a l'amortització: 3% sobre el valor de la construcció (el major entre el valor cadastral i el valor d'adquisició).
 • No són deduïbles els pagaments efectuats per raó de sinistres ocorreguts en els béns immobles que donin lloc a disminucions en el valor del patrimoni del contribuent ni les millores (obres) efectuades en aquests immobles.

5. Compensació i integració de guanys i pèrdues patrimonials

Si durant l'exercici 2018 ha transmès algun element patrimonial obtenint per això un guany, té fins a final d'any per realitzar minusvalideses latents que tingui en algun altre element patrimonial i així compensar els guanys i pagar menys a la Renda 2018.

Per contra, si el que té són pèrdues generades en l'any 2018 o pendents de compensar dels últims 4 anys, pot ser que li interessi aprofitar-les per reduir la tributació del guany que pugui materialitzar transmetent un altre element del seu patrimoni. Aquest punt és molt important analitzar-sobretot si es tenen pèrdues pendents de compensar de l'exercici 2014, atès que aquesta declaració serà l'última ocasió en què puguem fer ús d'elles per rebaixar la factura de la Renda.

D'altra banda, si té pensant transmetre participacions en fons d'inversió, generant per això guanys patrimonials, li pot interessar optar per un traspàs de capital entre fons d'inversió i aprofitar, d'aquesta manera, l'avantatge fiscal de no pagar impostos pel guany generada fins a la data.

Per a més informació sobre compensació i integració de rendes consulti http://secbcaixabank.info/wp-content/uploads/XNUMX/XNUMX/SECB-COVIDXNUMX-DENUNCIA-INSPECCION-PROTOCOLO-.pdf .

6. Amortitzar capital de la hipoteca de l'habitatge habitual

Aquest avantatge fiscal només és aplicable per als contribuents que venien deduint-se per inversió en habitatge habitual amb anterioritat al 1 de gener de 2013, que podran seguir estalviant en la factura de la renda desgravándose el 15% de les despeses de la hipoteca fins a un màxim anual de 9.040 euros.

No obstant això, si el préstec immobiliari està a nom d'una parella i realitzen la declaració de manera separada, cadascun dels integrants de la parella es pot deduir el 15% de 9.040 euros. És a dir, en total es podria deduir el 15% de 18.080 euros de manera separada.

Per tant, fins a final d'any pot revisar el que ha pagat d'hipoteca en l'exercici 2018 i considerar l'opció d'ampliar aquesta quantitat fins al límit establert, per tal d'estalviar el màxim possible a la Renda 2018 per aquest concepte.

7. Deduccions per donatius i altres aportacions

Si està pensant realitzar algun donatiu, aquests són els que et permetran desgravar en la renda 2018:

 1. Entitats de caràcter social i cultural, inclosos en la normativa, com les fundacions i associacions declarades d'utilitat pública: Donen dret a una deducció del 75%, per als primers 150 euros i del 30% per l'import de les donacions que superi l'import anterior. Si les donacions realitzades a una mateixa entitat s'igualen o superen en import respecte a l'any anterior, el percentatge de deducció del segon tram s'incrementa fins al 35%.
 2. Entitats que les destinin a activitats i programes prioritaris de mecenatge: Els percentatges de la lletra a) s'elevaran en cinc punts percentuals.
 3. Les fundacions legalment reconegudes que rendeixin comptes a l'òrgan del protectorat corresponent, així com a les associacions declarades d'utilitat pública (no compreses en les lletres anteriors): El 10% de les quantitats donades.
 4. Les quotes d'afiliació i les aportacions a partits polítics, federacions, coalicions o agrupacions d'electors: El 20% de les quotes o aportacions. La base màxima d'aquesta deducció serà de 600 euros anuals.

Sobre l'autor:

Economista a Barcelona

Andrea Morral

DiG Advocats

Linkedin