Hi ha un error molt comú per part del ciutadà que recorre a demanar un advocat mitjançant el torn d'ofici dels col·legis d'advocats, relatiu al fet que els honoraris d'aquest advocat no aniran de la seva compte. No obstant això, la veritat és que per no haver de fer front als honoraris d'aquest lletrat cal que li sigui reconegut per l'organisme corresponent el dret a la justícia gratuïta.

Així, el ciutadà que hagi sol·licitat i al qual se li hagi assignat advocat pel torn d'ofici, ja sigui a: procediments civils, penals, laborals o contenciosos-administratius, per a la defensa dels seus interessos, haurà d'abonar els honoraris meritats en els següents supòsits:

1. Quan el ciutadà no hagi tramitat o obtingut el benefici de justícia gratuïta.

2. Si dins dels tres anys següents a la finalització del procés el ciutadà que ha estat beneficiari de justícia gratuïta obté millor fortuna.

3. Quan venç en el plet el beneficiari de justícia gratuïta i obté un benefici econòmic, sempre que els honoraris no excedeixin d'una tercera part del que s'ha obtingut.

4. Quan és procedent la petició de liti expenses (Obligació que s'imposa a un dels cònjuges en procediments matrimonials-família quan l'altre no tingui béns propis suficients, per atendre les despeses necessàries en litigis que sostingui contra l'altre cònjuge) i aquestes han estat reconegudes en resolució ferma a favor de la part que litiga amb reconeixement del dret a justícia gratuïta, fins a l'import total de la partida aprovada judicialment.

Poden sol·licitar el reconeixement del dret a la justícia gratuïta, els ciutadans espanyols, dels nacionals d'altres estats membres de la Unió Europea i els estrangers que estiguin a Espanya, les entitats gestores i serveis comuns de la Seguretat Social, les associacions d'utilitat pública i les fundacions inscrites en el Registre administratiu corresponent.

Tanmateix perquè es concedeixi el dret a la justícia gratuïta, s'han de complir una sèrie de requisits econòmics, de conformitat amb el que disposa la Llei 1 / 96, de 10 de gener, d'assistència jurídica gratuïta, modificada per Reial Decret Llei 3 / 13, de 22 de febrer, vigent des del 24 de febrer del 2013, per tenir dret al reconeixement de la justícia gratuïta es computen els ingressos econòmics, per tots els conceptes, de la unitat familiar del sol·licitant. S'entén que constitueixen unitat familiar:

  • La integrada pels cònjuges no separats legalment, i si n'hi ha, els fills menors que no estiguin emancipats.
  • La formada pel pare o la mare i els fills menors que no estiguin emancipats.

«Els mitjans econòmics poden ser valorats individualment, si s'acredita l'existència d'interessos familiars contraposats en el procediment en el qual es vol utilitzar el dret a justícia gratuïta.»

Es reconeixerà el dret d'assistència jurídica gratuïta a aquelles persones físiques que no tenint patrimoni suficient comptin amb uns recursos i ingressos econòmics bruts, computats anualment per tots els conceptes i per unitat familiar, que no superin els següents llindars:

  1. Dues vegades l'indicador públic de renda d'efectes múltiples vigent (532,51 euros per a l'any 2015) en el moment d'efectuar la sol·licitud quan es tracti de persones no integrades en cap unitat familiar.
  2. Dues vegades i mitja l'indicador públic de renda d'efectes múltiples vigent en el moment d'efectuar la sol·licitud quan es tracti de persones integrades en alguna de les modalitats d'unitat familiar amb menys de quatre membres.
  3. El triple d'aquest indicador quan es tracti d'unitats familiars integrades per quatre o més membres o que tinguin reconeguda la seva condició de família nombrosa d'acord amb la normativa vigent.

Es reconeixerà també el dret d'assistència jurídica gratuïta a una sèrie de persones jurídiques, en concret Associacions d'utilitat pública i fundacions inscrites en el Registre Públic corresponent, quan mancant de patrimoni suficient el resultat comptable de l'entitat en còmput anual és inferior a la quantitat equivalent al triple de l'indicador públic de renda d'efectes múltiples.

A més dels ingressos, per comprovar la insuficiència de recursos, es tindrà en compte l'existència de béns immobles que no constitueixin l'habitatge habitual del sol·licitant i els rendiments de capital mobiliari.

També tenen dret a justícia gratuïta (torn d'ofici), Per a la defensa en judici, els treballadors i beneficiaris de la Seguretat Social.

La llei reconeix automàticament el dret a justícia gratuïta (torn d'ofici), Amb independència dels recursos econòmics, a les víctimes de violència de gènere, de terrorisme, de tràfic d'éssers humans, en els procediments relacionats amb la seva condició de víctimes, i als menors i discapacitats psíquics víctimes d'abusos o maltractaments, ja seus drethavents, en cas de mort (sempre que no sigui l'agressor), durant el temps en què estigui vigent el procediment o hagi sentència condemnatòria.

Finalment, també preveu la llei el reconeixement del dret, amb independència dels recursos econòmics, a aquells que, com a conseqüència d'un accident acreditin seqüeles permanents que els impedeixi la realització de la seva ocupació laboral o professió habitual i necessitin l'ajuda de tercera persona per les activitats més essencials de la vida diària, quan l'objecte del litigi sigui la reclamació d'indemnització pels danys personals i morals soferts.


Sobre l'autor:

narcistrenado

Narcís Trenado

DiG Adbogados

Linkedin