Les persones insolvents tenen en l'actualitat un marc legal que en determinats supòsits els pot permetre tenir una segona oportunitat, sense haver de suportar de per vida amb la càrrega dels seus deutes.

El primer pas que convé fer en la majoria de casos és intentar un Acord extrajudicial de pagaments amb els creditors, per la qual cosa el deutor haurà d'iniciar un procediment en el qual es designarà un mediador concursal.

El Mediador concursal serà l'encarregat de recollir la documentació bàsica del deutor i realitzar els tràmits amb els creditors per veure si fos possible fer una proposta de pagament del deute que s'ajusti als límits que estableix la llei i tingués la conformitat dels creditors . Està proposta ja incorporarà treus del deute i ajornaments de pagament i fins i tot s'admet la possibilitat de la dació d'actius als creditors en pagament del deute.

A més, si el deutor és una persona natural no empresari, la sol·licitud d'iniciació del procediment i els tràmits notarials o registrals per al nomenament del mediador concursal, no comportaran cap cost.

Si no s'arriba al acord extrajudicial de pagaments amb els creditors -la qual cosa és l'habitual- la persona física anirà a Concurs de Creditors, establint-se la possibilitat que s'exoneri al deutor de pagar els deutes que no pugui fer front amb l'actiu del que disposi.

En el Procediment concursal, s'ha de liquidar tot l'actiu del deutor i amb això es pagarà als deutors fins on s'arribi, però el deute restant quedarà exonerada si abans es va intentar l'Acord Extrajudicial de Pagaments i s'ha pogut fer front als crèdits concursals privilegiats i els crèdits contra la massa i fins i tot sense pagar els mateixos, si s'aprova un Pla de Pagaments a 5 anys.

Amb el Pla de Pagaments a 5 anys no es exonerarían inicialment els crèdits de dret públic, per aliments i amb privilegi especial (hipoteques, penyores, ..) que són els que s'haurien d'intentar pagar durant els 5 anys següents, però si complerts els 5 anys no s'han pogut pagar en la seva integritat el jutge pot declarar exonerades també aquests crèdits si almenys el 50% de la part d'ingressos no embargable obtinguda en aquest període es destinés a pagar els mateixos.

Fins i tot algun jutjat, encara que la normativa no ho prevegi de manera expressa, està permetent mantenir l'habitatge habitual al deutor que sí estava pagant les quotes mensuals, acordant un quitament important de les restants deutes recollides en el Concurs. D'aquesta manera la persona física no només es beneficia de les lleves del concurs sinó que pot arribar a no perdre l'habitatge si pot fer front a les quotes mensuals de la hipoteca.

Encara que l'actual sistema és molt millorable, entenem es tracta d'un marc que pot ser utilitzat per moltes persones físiques per tenir una segona oportunitat i no veure llastats tota la seva vida per una impossibilitat de fer front als deutes producte de projectes empresarials que no van sortir bé, avals atorgats personalment o projectes personals iniciats amb una determinada realitat econòmica personal que la crisi ha trastocat dràsticament.

Creiem molt convenient que els particulars que es trobin en aquesta situació analitzin el seu cas amb un professional, ja que els avantatges d'estar en un dels supòsits d'exoneració dels seus deutes i obtenir una segona oportunitat real, és sens dubte més que considerable i li pot permetre en un futur no tenir un embargat indefinit de les seves nòmines o comptes bancaris.


Sobre l'autor:

Marc Jimenez, dig advocats

Marc Jimenez de Parga

DiG Advocats

Linkedin