A continuació tractarem d'exposar la principal problemàtica amb el còmput de percentatge dels vehicles d'empresa.

En una recent sentència, l'Audiència Nacional acaba d'establir un criteri per a la determinació del percentatge a imputar com utilització per a fins particulars dels vehicles d'empresa que tanta problemàtica ha vingut causant (Rendiments en espècie, I determinació dels pagaments a compte), i que pot servir com a pauta d'actuació a seguir.

La utilització de vehicles d'empresa, En una doble vessant, empresarial i particular, ha suscitat des de sempre una gran controvèrsia consistent a dilucidar el percentatge que s'ha d'aplicar a cada un d'aquests usos als efectes de quantificar la renda per imputar en concepte de "Retribució en espècie", En aplicació de les normes de valoració de les mateixes previstes en la llei d'IRPF per a aquests casos i, conseqüentment, l'import dels pagaments a compte a realitzar per l'empresa amb relació a les mateixes.

A continuació, exposem de manera sintetitzada els diferents criteris utilitzats habitualment per cadascuna de les parts, així com l'últim criteri adoptat per l'Audiència Nacional, en una recent sentència d'abril de 2009.

Criteri habitualment utilitzat per les empreses:

Temps dedicat a fins particulars dels vehicles d'empresa, el període de vacances, dies festius i caps de setmana (comercials només el diumenge).

De l'aplicació d'aquest criteri resulta una imputació que oscil·la entre els dos següents criteris:

  • 5 / 7 parts a l'ús empresarial del vehicle, i de 2 / 7 parts a l'ús particular (1,5 / 7 part en el cas de comercials).
  • 40% per a ús particular (25% en el cas de comercials)

Criteri de la Inspecció, ratificat pel TEAC:

Qualifica com a renda la simple facultat de disposició o susceptibilitat d'ús particular, amb independència que hi hagi o no utilització efectiva per aquesta finalitat, incloent-se en conseqüència, el temps de transport o desplaçament al lloc de treball i les hores de descans, inclòs el període nocturn sempre que el vehicle no "dormi" al garatge de l'empresa.

Així doncs, la inspecció estima una imputació a fins particulars amb caràcter general de l'80,7% i del 79,9% per als agents venedors.

Criteri de l'Audiència Nacional:.

Considera erroni el criteri de disponibilitat aplicat per l'Administració tributària, ja que la norma es refereix a la "utilització" i no a la "facultat d'utilització" (utilització efectiva).

A causa de la dificultat de provar la utilització efectiva del vehicle a fins particulars, l'Audiència estima que en aquests supòsits resulten d'aplicació els mateixos criteris que regeixen al respecte amb relació a l'IVA, per la qual cosa va determinar que, excepte prova en contra, s'estableix la següent presumpció del càlcul de l'ús privatiu dels vehicles:

  • 25% per als agents comercials, visitadors mèdics, ....
  • 50% per a la resta d'empleats.

En conseqüència, per a la valoració de la retribució en espècie en els casos d'usos mixt de vehicles, s'ha d'atendre a les circumstàncies personals i professionals de cada un dels usuaris dels vehicles. Consulteu-nos sense compromís.


Sobre l'autor:

advocat fiscal a barcelona

Albert Pujol

DiG Advocats

Linkedin