La videovigilància persegueix garantir la seguretat de béns i personal i el control laboral mitjançant càmeres o videocàmeres, però quan el seu ús afecta persones identificades o identificables i existeixi gravació, captació, transmissió conservació o emmagatzematge, inclosa la seva reproducció, tractament o emissió en temps real, aquesta informació constitueix una dada de caràcter personal i li és d'aplicació de la Llei Orgànica 15 / 1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de caràcter personal (LOPD).

La LOPD no és d'aplicació en el tractament d'imatges en l'àmbit personal o domèstic o pels mitjans de comunicació en exercici dels drets inherents a la informació previstos en la Constitució. És d'aplicació supletòria en la utilització de videovigilància per les Forces i Cossos de Seguretat de l'Estat en llocs públics.

La instal·lació de càmeres i videocàmeres s'ha d'ajustar a certes regles en la captació, emmagatzematge, reproducció i cancel·lació d'enregistraments:

  • Proporcionalitat entre la finalitat que es persegueix i el tractament de les dades.
  • Deure d'informació a les persones sobre la captació i / o gravació de les imatges mitjançant un distintiu informatiu l'ús i exhibició són obligatoris.
  • No s'han d'utilitzar si hi ha un mitjà menys invasiu.
  • Si estan instal·lades en espais privats no podran obtenir imatges d'espais públics.
  • Es podran prendre imatges parcials i limitades de les vies públiques només quan sigui imprescindible per a la finalitat de vigilància o sigui impossible evitar-ho per la seva ubicació.
  • Es conservaran pel temps que sigui imprescindible per a la finalitat amb la qual es van demanar.

Captació i tractament d'imatges amb fins de seguretat: Fitxers

La videovigilància mitjançant càmeres de vídeo pot donar lloc a la creació de fitxers, entenent com a tals tot conjunt organitzat de dades de caràcter personal, que permeti l'accés a les dades d'acord amb criteris determinats, sigui quina sigui la forma o modalitat de la seva creació, emmagatzematge, organització i accés.

En el cas en què es generi un fitxer amb enregistraments l'empresa responsable del fitxer haurà de notificar i inscriure-davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades. Així mateix, si les imatges les capta i / o registra una empresa de seguretat contractada, resulta obligatori disposar d'un contracte de prestació d'aquests serveis, en el qual se li encarregui a la mateixa l'accés i tractament de les imatges, de conformitat a la normativa sobre protecció de dades de caràcter personal.

Si les imatges no queden registrades, és a dir, si el tractament consisteix exclusivament en reproduir imatges o emetre imatges en temps real (per exemple, circuits tancats de televisió controlats mitjançant visualització en pantalla), no es considera que hi hagi fitxer, de manera que no serà necessària la seva inscripció.


Sobre l'autor:

advocada

Maria Amparo Lleó

DiG Advocats

Linkedin