Ja fa alguns mesos que l'Administració municipal ha iniciat, en les grans ciutats turístiques com Barcelona, ​​una persecució contra les infraccions que es cometen en habitatges d'ús turístic, Sense tenir prèvia llicència d'activitat.

L'expedient sancionador s'inicia mitjançant una inspecció a l'habitatge oa un edifici, bé com a conseqüència d'una denúncia rebuda, bé per iniciativa pròpia de l'Ajuntament.

La Llei de Dret a l'habitatge de Catalunya de 28 de desembre de 2007 qualifica com a infracció greu «destinar un habitatge a una activitat econòmica sense disposar de títol habilitant pertinent» i se sanciona la infracció amb multes de fins a 90.000 Euros, sent la mínima de 3.000 Euros. L'quantia de la sanció es gradua criteri de l'instructor de l'expedient i de la pròpia Administració, tenint en compte diferents elements que hagin concorregut, pi beneficis obtinguts, reincidència en la activitat, repercussió social, etc. I aquesta Llei és la que s'aplica per l'Administració per a sancionar aquestes activitats d'habitatges per a ús turístic sense llicència.

És important ressaltar que la sanció s'imposa directament al propietari de l'habitatge, independentment que hagi estat el mateix l'infractor, o ho hagi estat un llogater a qui no se li hagi autoritzat tal activitat, i encara que la propietat no s'hagi beneficiat de la mateixa, ja que es considera responsable al propietari que no s'ha preocupat d'impedir que el seu inquilí portés a terme aquesta activitat il·lícita.

Conclusió: els propietaris d'habitatges llogats a tercers s'han de convertir en vigilants o policies de les activitats desenvolupades pels seus inquilins, a fi de no incórrer en la infracció, no desitjada, de la llei.


Sobre l'autor:

Advocat Patrimoni a Barcelona

Francesc Fortuny

DiG Advocats

Linkedin