1. Eigendom van de website

Overeenkomstig de bepalingen van artikel 10 van wet 34/2002 van 11 juli betreffende diensten van de informatiemaatschappij en elektronische handel (hierna "LSSI”), We informeren u dat het web https://www.dig.es/ (hierna de "Website"Of de"Web") Is eigendom van DiG Advocats, SLP (hierna"Graven”), Wiens maatschappelijke zetel is gevestigd

  • Adres: Calle Diputació, 260. 5e verdieping - 08007 Barcelona
  • NIF: B60350865
  • Telefoon +34 93 318 44 / Fax +00 34 93 412
  • e-mail: info@dig.es

De website “www.dig.es” is gemaakt door DIG, voor informatiedoeleinden aan haar klanten en gebruikers en om het contact met de leden van het bedrijf te vergemakkelijken, evenals om te informeren over wetgevende en jurisprudentiële ontwikkelingen, zijnde de domeinnaam , www.dig.es, geregistreerd ten gunste van DiG.

2. Gebruik van het web

Deze juridische kennisgeving (hierna "Disclaimer”), Stelt de voorwaarden vast die het gebruik van de diensten van de informatiemaatschappij regelen die DiG via het web aan gebruikers ter beschikking stelt.

Toegang tot en gebruik van het web betekent dus dat de gebruiker (hierna de "gebruiker”) Accepteert in zijn geheel en stemt ermee in om volledig te voldoen aan deze juridische kennisgeving, de algemene voorwaarden, evenals de instructies of aanbevelingen die in elk specifiek geval worden aangegeven.

Toegang tot de website is gratis, behalve de kosten van verbinding via het telecommunicatienetwerk dat wordt aangeboden door de toegangsprovider die de gebruiker heeft gecontracteerd.

DiG behoudt zich het recht voor om op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen en updates aan te brengen aan het Web en de inhoud, configuratie en presentatie ervan, inclusief deze Juridische Kennisgeving, dus we raden u aan deze te lezen vóór elke toegang en navigatie door het web.

De gebruiker stemt ermee in om de website niet te gebruiken voor frauduleuze doeleinden, noch om enig gedrag uit te voeren dat de afbeelding, belangen en rechten van DiG of derden zou kunnen schaden, waardoor hij zichzelf zou dwingen het web, de diensten en de inhoud die hierin ijverig, correct en wettig is opgenomen. In het bijzonder stemt de gebruiker ermee in zich te onthouden van: het verwijderen, ontwijken of manipuleren van het "copyright" en andere gegevens die de rechten identificeren van hun eigenaars die zijn opgenomen in de inhoud van het web, evenals de technische beschermingsapparatuur of mechanismen van informatie die dergelijke inhoud kan bevatten. Evenzo stemt de gebruiker ermee in geen enkele handeling uit te voeren om de website te beschadigen, uit te schakelen of te overbelasten, of om op welke manier dan ook het normale gebruik en de normale werking ervan te voorkomen.

In het geval van schending van deze Juridische Kennisgeving of DiG redelijkerwijs vermoedt dat deze deze schendt, behoudt zij zich het recht voor om uw toegang tot de Website te beperken, op te schorten of te beëindigen, door technische maatregelen te nemen die daarvoor nodig zijn.

3. Gebruikersregistratie

Toegang tot informatie en een deel van de inhoud die op het web wordt weergegeven, vereist geen registratie door gebruikers.

4. Intellectuele en industriële eigendom

Intellectuele eigendomsrechten op het aanbieden van de inhoud van het web (inclusief het recht sui generis gebaseerd op gegevens), het grafische ontwerp (look & feel), de onderscheidende tekens (handelsmerken, logo's, handelsnamen en de reclameslogan of claim), de onderliggende computerprogramma's (inclusief de broncodes), evenals de verschillende elementen waaruit het web bestaat (teksten, afbeeldingen, foto's, video's, enz.) corresponderen met DiG of hebben, waar van toepassing, het recht om ze te gebruiken en te exploiteren, en vormen in die zin werken die worden beschermd door de huidige wetgeving op het gebied van intellectuele en industriële eigendom.

Het gebruik van het web door de gebruiker impliceert op geen enkele manier de overdracht van enige intellectuele en / of industriële eigendomsrechten over het web, de inhoud ervan en / of de onderscheidende tekens van DiG.

Daartoe is het door deze Juridische Kennisgeving, behalve in die gevallen waarin het wettelijk is toegestaan, de Gebruiker uitdrukkelijk verboden om het Web te reproduceren, transformeren, verspreiden, openbaar communiceren, beschikbaar te stellen, te extraheren en / of te hergebruiken van het Web, de inhoud en / of de onderscheidende kenmerken van DiG.

De reproductie van elementen of inhoud van het web voor commerciële of commerciële doeleinden is uitdrukkelijk en strikt verboden.

5. Beperking van aansprakelijkheid

De Gebruiker erkent en aanvaardt dat het gebruik van het Web te allen tijde voor zijn risico en verantwoordelijkheid plaatsvindt, waarvoor DiG niet verantwoordelijk is voor het misbruik of oneigenlijk gebruik dat van het Web kan worden gemaakt. Voor dit doel is het alleen verantwoordelijk voor de schade die de gebruiker kan lijden door het gebruik van het web, wanneer deze schade het gevolg is van onze opzettelijke actie.

DiG is met name niet verantwoordelijk voor:

  • De inhoud van de sites die via de links op het web zijn gelinkt. In dit verband zijn de voorwaarden van sectie 6 van deze juridische kennisgeving van toepassing.
  • Schade van welke aard dan ook veroorzaakt door de computerapparatuur van de gebruiker door virussen, wormen, Trojaanse paarden of andere schadelijke elementen. De gebruiker erkent dat het gebruik van het internetnetwerk veronderstelt dat het risico bestaat dat zijn computerapparatuur wordt beïnvloed door de bovengenoemde elementen. Daartoe is de gebruiker in ieder geval verantwoordelijk voor de beschikbaarheid van geschikte hulpmiddelen voor het detecteren en elimineren van schadelijke elektronische programma's.
  • De schade van welke aard dan ook die aan de gebruiker wordt veroorzaakt en die storing of verbreking veroorzaakt in de telecommunicatienetwerken die de opschorting, annulering of onderbreking van de webservice veroorzaken. In dit verband erkent de gebruiker dat toegang tot het web diensten vereist die worden geleverd door derden buiten de controle van DiG (bij voorbeeld: telecommunicatienetbeheerders, toegangsproviders, enz.) Waarvan de betrouwbaarheid, kwaliteit, continuïteit en werking komt niet overeen met DiG.

6. Links

De website bevat of kan links bevatten waarmee de gebruiker toegang heeft tot andere internetpagina's en portals (hierna â € œ)Linksâ €). In deze gevallen treedt DiG op als aanbieder van bemiddelingsdiensten in overeenstemming met artikel 17 van de LSSI en is alleen verantwoordelijk voor de inhoud en diensten die op de Gelinkte Sites worden aangeboden, voor zover het effectieve kennis heeft van de illegaliteit en U heeft de link niet met de nodige zorgvuldigheid uitgeschakeld. In het geval dat de gebruiker van mening is dat er een link is met ongeoorloofde of ongepaste inhoud, dient u DiG hiervan op de hoogte te stellen info@dig.es. Deze communicatie houdt in geen geval de verplichting in om de desbetreffende link te verwijderen.

Het bestaan van Links houdt op geen enkele wijze in dat DiG effectieve kennis of kennis heeft van de diensten en inhoud hiervan in geval van onrechtmatigheid, noch dat het noodzakelijkerwijs overeenkomsten onderhoudt met de beheerders of eigenaren van de Links. Evenmin impliceert het bestaan van genoemde Links de aanbeveling, promotie, identificatie of conformiteit van DiG met de verklaringen, inhoud of diensten die via de Links worden aangeboden. Bijgevolg is DiG niet verantwoordelijk voor de inhoud van de Links, noch voor hun gebruiksvoorwaarden en vertrouwelijkheidsbeleid, en de Gebruiker is als enige verantwoordelijk voor het controleren en accepteren ervan telkens wanneer ze deze openen en gebruiken.

De gebruiker en, in het algemeen, elke natuurlijke of rechtspersoon die van plan is een link vanaf hun pagina of site naar het web tot stand te brengen, moet vooraf schriftelijke toestemming van DiG verkrijgen. Het tot stand brengen van deze link impliceert in geen geval het bestaan van relaties tussen DiG en de eigenaar of eigenaar van de site of pagina waarop deze is gevestigd, noch de aanvaarding of goedkeuring door DiG van de inhoud of diensten ervan.

DiG behoudt zich in elk geval het recht voor om links naar de website op elk moment te verbieden of uit te schakelen, vooral in het geval van onwettigheid van de activiteit of inhoud van de pagina of site waarin deze is opgenomen.

7. veiligheid

DiG stelt alles in het werk om ervoor te zorgen dat het browsen door deze website in de beste omstandigheden verloopt.

Het is verboden om werken die zijn afgeleid van de computerprogramma's die nodig zijn voor de werking, toegang en gebruik van deze website en de daarin opgenomen diensten te decompileren, reverse-engineeren, in sublicentie te geven of over te dragen, op enige manier te vertalen of uit te voeren. De gebruiker van de website moet zich in ieder geval onthouden van het verwijderen, wijzigen, ontwijken of manipuleren van beveiligingsapparatuur of beveiligingssystemen die erop zijn geïnstalleerd.

DiG is niet verantwoordelijk voor enige vorm van schade die Gebruikers lijden door het gebruik van browsers of verschillende versies van de browsers waarvoor deze website is ontworpen.

8. Toepasselijke wetgeving en bevoegde rechtbanken

Het gebruik van het web wordt beheerst en geïnterpreteerd in overeenstemming met de Spaanse wet en het zal duidelijk zijn dat de gebruiker door het gebruik van de website ermee instemt dat elk conflict of proces tussen de gebruiker en DiG wordt behandeld in overeenstemming met de consumenten- en gebruikerswetgeving.

In het geval dat een van de bepalingen in deze juridische kennisgeving nietig wordt verklaard, wordt deze ingetrokken of vervangen. In ieder geval heeft deze nietigheidsverklaring geen invloed op de geldigheid van de andere bepalingen in deze juridische kennisgeving.